UDK: 911.373:711.436/.438(497.6 Градишка)
doi:10.7251/HER0913117Z
DOWNLOAD .pdf


Миленко Живковић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет

 

Сажетак: На основу релевантних теоријско-методолошких поставки извршена je детерминација значаја и улоге Градишке и других насеља ‒ нижег хијерархијског ранга, у просторно-функционалној организациjи и развојном усмјерењу унутар њеног нодално- функционалног ареала.
Кључне ријечи: функције, функционални утицај, нодално-функционално подручје, централитет, диференцијација, развојни процеси, просторно-функционална организација.


 

NODAL-FUNCTIONAL DETERMINATION AND ORGANIZATION OF THE FUNCTIONAL AREA OF THE CITY

 

Milenko Živković
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: On the basis of relevant theoretical-metodological premises, an analysis has been made of the importance and role of Gradiska and other settlements in a lower hierarchical order, in a spatial functional organization and development orientation within its nodal functional range.
Key words: functions, functional impact, nodal functional area, centrality, differentiation, development processes, spatial functional organization.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Живковић, М. (2010). Нодално-функционална детерминација и организациja функционалног подручја Градишке. Herald, 13, 110‒121. doi:10.7251/HER0913117Z


Аутор за кореспонденцију: Миленко Живковић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: milenko.zivkovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Milenko Živković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: milenko.zivkovic@pmf.unibl.org