UDK: 911.373:711.436/.438(497.6 Gradiška)
doi:10.7251/HER0913117Z
DOWNLOAD .pdf


Milenko Živković
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet

 

Sažetak: Na osnovu relevantnih teorijsko-metodoloških postavki izvršena je determinacija značaja i uloge Gradiške i drugih naselja ‒ nižeg hijerarhijskog ranga, u prostorno-funkcionalnoj organizaciji i razvojnom usmjerenju unutar njenog nodalno- funkcionalnog areala.
Ključne riječi: funkcije, funkcionalni uticaj, nodalno-funkcionalno područje, centralitet, diferencijacija, razvojni procesi, prostorno-funkcionalna organizacija.


 

NODAL-FUNCTIONAL DETERMINATION AND ORGANIZATION OF THE FUNCTIONAL AREA OF THE CITY

 

Milenko Živković
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: On the basis of relevant theoretical-metodological premises, an analysis has been made of the importance and role of Gradiska and other settlements in a lower hierarchical order, in a spatial functional organization and development orientation within its nodal functional range.
Key words: functions, functional impact, nodal functional area, centrality, differentiation, development processes, spatial functional organization.


CITIRAJTE (Cite this article):
Živković, M. (2010). Nodalno-funkcionalna determinacija i organizacija funkcionalnog područja Gradiške. Herald, 13, 110‒121. doi:10.7251/HER0913117Z


Autor za korespondenciju: Milenko Živković, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: milenko.zivkovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Milenko Živković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: milenko.zivkovic@pmf.unibl.org