UDC: 911.6/.7(497.15 Gradiška)
DOWNLOAD .pdf


Мира Живковић-Мандић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду су анализирани нодално-функционални односи на простору општине Градишка и на основу њих извршена нодално-функционална микрорегионализација с нагласком на привредне могућности микроцјелина и улогу водећих насеља.
Кључне ријечи: функције насеља, нодално-функционална регионализација, нодус, централитет.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Живковић-Мандић, М. (1999). Нодално-функционална регионализација простора општине Градишка. Herald, 4, 61‒70.