Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 908:330.1(497.6 BARDA ČA)
DOI 10.7251/HER1014035G
DOWNLOAD .pdf


Рајко Гњато1, Горан Поповић2 и Татјана Попов1
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска
2Универзитет у Бањој Луци, Екомски факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Бардача је заштићено подручје изузетне орнитолошке вриједности и економских активности које угрожавају животну средину. Да би се успоставио одрживи развој неопходан је прихватљив модел интегралног планирања и управљања њеним природним и антропогеним ресурсима. У овом раду се презентује стање развојних ресурса, утврђују развојне функције и развојни проблеми, те шансе за успоставу одрживог модела функционалне и просторне организације. Све активности, па и организована производња, у заштићеним подручјима одвијају се уз ограничења. У раду се предлаже модел раста утемељен на производњи «око пољопривреде», туризму и компатибилним дјелатностима. Туризам, органска, односно производња безбједно здраве хране, лов, риболов и друге активности руралне економије су кључни елементи модела одрживог развоја, подразумијевајући све три компоненте одрживости, економску, социјалну и еколошку. Управљање одрживим развојем Бардаче мора довести до позитивних промјена у социјалној и демографској сфери.
Кључне ријечи: Заштићено подручје, животна средина, управљање, економски развој, пољопривреда, туризам, интегрално планирање, одрживи развој.


 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BARDACA LAKE AREA WITH SPECIFIC ANALYSIS OF THE RURAL ECONOMICS

 

Rajko Gnjato1, Goran Popovic2 and Tatjana Popov1
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska
2University of Banja Luka, Faculty of Economics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The Bardaca Lake is a protected area of an extraordinary ornithological importance accompanied by economic activities that surely endanger the environment. In order to reach a sustainable development, it is necessary to devise an acceptable model of integral planning and management over its natural and anthropogenic resources. This paper presents development resources, estimates development potentials and problems, and suggests ways to set up a sustainable model of functional and environmental organization. There are certain limits to all the activities, including organizational production, performed within the protected areas.
The paper suggests the model of growth based on the production ‘via agriculture’, tourism and corresponding branches. Tourism, the production organic food, hunting and fishing as well as other activities within rural economics are the key elements of the sustainable progress model, which implies all three components of sustainability – financial, social and ecological one. The management of sustainable development of the Bardaca Lake should attain positive changes regarding social and demographic fields.
Key words: protected area, environment, management, economic development, agriculture, tourism, integral planning, and sustainable development.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, Р., Поповић, Г., & Попов, Т. (2011). Одрживи развој Бардаче с посебним освртом на улогу руралне економије. Herald, 14, 35−58. doi:10.7251/HER1014035G
Gnjato, R., Popović, G., & Popov, T. (2011). Sustainable Development of the Bardaca Lake Area with Specific Analysis of the Rural Economics. Herald, 14, 35−58. doi:10.7251/HER1014035G


Аутор за кореспонденцију: Рајко Гњато, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org