Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 908:330.1(497.6 BARDA ČA)
DOI 10.7251/HER1014035G
DOWNLOAD .pdf


Rajko Gnjato1, Goran Popović2 i Tatjana Popov1
1Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska
2Univerzitet u Banjoj Luci, Ekomski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Bardača je zaštićeno područje izuzetne ornitološke vrijednosti i ekonomskih aktivnosti koje ugrožavaju životnu sredinu. Da bi se uspostavio održivi razvoj neophodan je prihvatljiv model integralnog planiranja i upravljanja njenim prirodnim i antropogenim resursima. U ovom radu se prezentuje stanje razvojnih resursa, utvrđuju razvojne funkcije i razvojni problemi, te šanse za uspostavu održivog modela funkcionalne i prostorne organizacije. Sve aktivnosti, pa i organizovana proizvodnja, u zaštićenim područjima odvijaju se uz ograničenja. U radu se predlaže model rasta utemeljen na proizvodnji «oko poljoprivrede», turizmu i kompatibilnim djelatnostima. Turizam, organska, odnosno proizvodnja bezbjedno zdrave hrane, lov, ribolov i druge aktivnosti ruralne ekonomije su ključni elementi modela održivog razvoja, podrazumijevajući sve tri komponente održivosti, ekonomsku, socijalnu i ekološku. Upravljanje održivim razvojem Bardače mora dovesti do pozitivnih promjena u socijalnoj i demografskoj sferi.
Ključne riječi: Zaštićeno područje, životna sredina, upravljanje, ekonomski razvoj, poljoprivreda, turizam, integralno planiranje, održivi razvoj.


 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BARDACA LAKE AREA WITH SPECIFIC ANALYSIS OF THE RURAL ECONOMICS

 

Rajko Gnjato1, Goran Popovic2 and Tatjana Popov1
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska
2University of Banja Luka, Faculty of Economics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The Bardaca Lake is a protected area of an extraordinary ornithological importance accompanied by economic activities that surely endanger the environment. In order to reach a sustainable development, it is necessary to devise an acceptable model of integral planning and management over its natural and anthropogenic resources. This paper presents development resources, estimates development potentials and problems, and suggests ways to set up a sustainable model of functional and environmental organization. There are certain limits to all the activities, including organizational production, performed within the protected areas.
The paper suggests the model of growth based on the production ‘via agriculture’, tourism and corresponding branches. Tourism, the production organic food, hunting and fishing as well as other activities within rural economics are the key elements of the sustainable progress model, which implies all three components of sustainability – financial, social and ecological one. The management of sustainable development of the Bardaca Lake should attain positive changes regarding social and demographic fields.
Key words: protected area, environment, management, economic development, agriculture, tourism, integral planning, and sustainable development.


CITIRAJTE (Cite this article):
Gnjato, R., Popović, G., & Popov, T. (2011). Održivi razvoj Bardače s posebnim osvrtom na ulogu ruralne ekonomije. Herald, 14, 35−58. doi:10.7251/HER1014035G
Gnjato, R., Popović, G., & Popov, T. (2011). Sustainable Development of the Bardaca Lake Area with Specific Analysis of the Rural Economics. Herald, 14, 35−58. doi:10.7251/HER1014035G


Autor za korespondenciju: Rajko Gnjato, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org