Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 711.41-111(497.6 REPUBLIKA SRPSKA)
10.7251/HER1115053G
DOWNLOAD .pdf


Rajko Gnjato1, Srđa Popović2, Goran Popović3 i Goran Trbić1
1Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska
2Fakultet za Mediteranske poslovne studije, Tivat, Crna Gora
3Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Održivi razvoj je složena pojmovna kategorija. Odnosi na prirodne, socijalne, ekonomske i ekološke aspekte održivosti. Uključuje i održivost ruralnog razvoja kao podsistema ekonomske i socijalne održivosti tijesno vezanog za životnu sredinu, posebno za njene ekološke aspekte. Ciljevi održivog razvoja usmjereni su na potrebe sadašnjih ali ne na račun budućih generacija. Prepreke održivom razvoju, misli se i na njegovu ruralnu komponentu, najčešće su ekonomske prirode. U tijesnoj su vezi i sa politikama opšteg i regionalnog razvoja, zakonodavnim i institucionalnim okvirom, strategijama razvoja, infrastrukturnim sistemima i sl. Dobar primjer održivog ruralnog razvoja i održive životne sredine su razvijene zemlje EU. Odgovarajuće razvojne politike i zakonodavni okvir EU su ključne pretpostavke održivog razvoja. Zato ruralni razvoj Republike Srpske, i BiH u cjelini, treba temeljiti na pozitivnim iskustvima i praksi pomenute asocijacije, a razvojne šanse su u poljoprivredi, šumarstvu, vodoprivredi, turizmu, lovstvu i sl.
Ključne riječi: Održivi razvoj, ruralni razvoj, životna sredina, EU, zakonodavstvo, Republika Srpska.


 

SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT
OF REPUBLIKA SRPSKA


Rajko Gnjato1, Srđa Popović2, Goran Popović3, Goran Trbić1
1College of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska
2Mediteranian Business Studies, Tivat, Republic Montenegro
3College of Economics, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Sustainable development belongs to a complex terminology category. It refers to natural, social, economic and ecological aspects of sustainability. Furthermore, it includes sustainability of rural development as a subsystem of economic and social sustainability, which is tightly connected to environment and its ecological aspects whatsoever. The goals of sustainable development should meet the needs of the present generations without spoiling the prospects of the future ones. The obstacles to sustainable development, including rural development, are most often financial in their nature. In addition, these obstacles are closely bound to policies of general and regional development, legislative and institutional frameworks, strategies of development, infrastructure, etc. The developed countries of EU set a good example of sustainable rural development and sustainable environment. The appropriate policies of development as well as the adequate EU legislations are a key to sustainable development. Therefore, rural growth of Republika Srpska and BiH should be based on positive experiences and good practices of the aforementioned association whereas the chances of development lie in agriculture, forestry, water management, tourism, hunting, etc.
Key words: sustainable development, rural development, environment, EU, legislation, Republika Srpska.


CITIRAJTE (Cite this article):
Gnjato, R., Popović, S., Popović, G., & Trbić, G. (2012). Održivi ruralni razvoj i životna sredina Republike Srpske. Herald, 15, 53−79. doi:10.7251/HER1115053
Gnjato, R., Popović, S., Popović, G., & Trbić, G. (2012). Sustainable Rural Development and Environment of Republika Srpska. Herald, 15, 53−79. doi:10.7251/HER1115053G


Autor za korespondenciju: Rajko Gnjato, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org