Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 502.51:502.131.1(497.6 RS)
DOI 10.7251/HER2024091D
DOWNLOAD .pdf


Радослав Декић1, Марко Станојевић1, Свјетлана Лолић1, Биљана Наранчић2,3, Слободан Гњато1 и Обрен Гњато4

1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

2Хелмхолц центар за поларна и морска истраживања Институтa Алфред Вегенер, Истраживачка јединица Потсдам, Потсдам, Њемачка

3Универзитет Лавал, Центар за студије сјевера, Лабораторија за водену палеоекологију, Лавал, Канада

4Висока школа за туризам и хотелијерство, Требиње, Република Српска

Сажетак: Током љета 2016. године урађене су анализе физичко-хемијских, санитарно-микробиолошких и сапробиолошких параметара квалитета воде Орловачког језера, једног од бројних глацијалних језера Зеленгоре. Утврђен је квалитет воде два извора којима се језеро напаја водом, укључујући и његову “отоку”. Истраживање је показало да је језерска вода хиперсатурисана, те да има повишену pH вриједност. Измјерене вриједности ових параметара одговарале су водама лошег еколошког статуса, односно еутрофним водама. Вриједности осталих праћених параметара биле су у очекиваним границама. До хиперсатурације је дошло усљед фотосинтетске активности макрофита на површини језера, која формира и подводне ливаде. Сапробиолошка анализа квалитативног и квантитативног састава фитопланктона указује на воду друге класе. Вода извора којим се језеро напаја изврсног је квалитета, а језерске “отоке” је мутна и оптерећена суспендованим материјама.
Кључне ријечи: Орловачко језеро, планина Зеленгора, квалитет воде


ORLOVAČKO LAKE − WATER QUALITY AND SUSTAINABILITY ISSUES

 

Radoslav Dekić1, Marko Stanojević1, Svjetlana Lolić1, Biljana Narančić2,3, Slobodan Gnjato1 and Obren Gnjato4

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathemtaics, Banja Luka, Republic of Srpska

2Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Research Unit Potsdam, Potsdam, Germany

3Université Laval, Centre d’études nordiques, Laboratoire de Paléoécologie Aquatique, Laval, Canada

4College of Tourism and Hotel Management, Тrebinje, Republic of Srpska

 

Abstract: During the summer of 2016, analyses of physical-chemical, sanitary-microbiological and saprobiological parameters of water quality of Orlovačko Lake, one of the many glacial lakes of Zelengora Mountain, were performed. Water quality of the two sources that supplies the lake, including the water of the lake’s distributary, were determined. The study results showed that the lake water is hypersaturated and has higher pH value. The measured values of these parameters corresponded to the waters of poor ecological status, i.e. eutrophic waters. Values of the other analyzed parameters were within the expected range. Hypersaturation occurred due to the photosynthetic activity of macrophytes on the surface of the lake, which also forms submersed meadows. Saprobiological analysis of the qualitative and quantitative composition of phytoplankton corresponds to Class II of surface water quality. The water of the source that supplies the lake is of an excellent quality, whilst water of the distributary is turbid and loaded with suspended matter.
Key words: Оrlovačko Lake, Zelengora Mountain, water quality.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Декић, Р., Станојевић, М., Лолић, С., Наранчић, Б., Гњато, С., & Гњато, О. (2020). Орловачко језеро – квалитет воде и проблем одрживости. Herald, 24, 91‒106. https://doi.org/10.7251/HER2024091D

Dekić, R., Stanojević, M., Lolić, S., Narančić, B., Gnjato, S., & Gnjato, O. (2020). Orlovačko Lake − Water Quality and Sustainability Issues. Herald, 24, 91‒106. https://doi.org/10.7251/HER2024091D


Аутор за кореспонденцију: Радослав Декић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: radoslav.dekic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Radoslav Dekić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: radoslav.dekic@pmf.unibl.org