Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 502.51:502.131.1(497.6 RS)
DOI 10.7251/HER2024091D
DOWNLOAD .pdf


Radoslav Dekić1, Marko Stanojević1, Svjetlana Lolić1, Biljana Narančić2,3, Slobodan Gnjato1 i Obren Gnjato4

1Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

2Helmholc centar za polarna i morska istraživanja Instituta Alfred Vegener, Istraživačka jedinica Potsdam, Potsdam, Njemačka

3Univerzitet Laval, Centar za studije sjevera, Laboratorija za vodenu paleoekologiju, Laval, Kanada

4Visoka škola za turizam i hotelijerstvo, Trebinje, Republika Srpska

Sažetak: Tokom ljeta 2016. godine urađene su analize fizičko-hemijskih, sanitarno-mikrobioloških i saprobioloških parametara kvaliteta vode Orlovačkog jezera, jednog od brojnih glacijalnih jezera Zelengore. Utvrđen je kvalitet vode dva izvora kojima se jezero napaja vodom, uključujući i njegovu “otoku”. Istraživanje je pokazalo da je jezerska voda hipersaturisana, te da ima povišenu pH vrijednost. Izmjerene vrijednosti ovih parametara odgovarale su vodama lošeg ekološkog statusa, odnosno eutrofnim vodama. Vrijednosti ostalih praćenih parametara bile su u očekivanim granicama. Do hipersaturacije je došlo usljed fotosintetske aktivnosti makrofita na površini jezera, koja formira i podvodne livade. Saprobiološka analiza kvalitativnog i kvantitativnog sastava fitoplanktona ukazuje na vodu druge klase. Voda izvora kojim se jezero napaja izvrsnog je kvaliteta, a jezerske “otoke” je mutna i opterećena suspendovanim materijama.
Ključne riječi: Orlovačko jezero, planina Zelengora, kvalitet vode


ORLOVAČKO LAKE − WATER QUALITY AND SUSTAINABILITY ISSUES

 

Radoslav Dekić1, Marko Stanojević1, Svjetlana Lolić1, Biljana Narančić2,3, Slobodan Gnjato1 and Obren Gnjato4

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathemtaics, Banja Luka, Republic of Srpska

2Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Research Unit Potsdam, Potsdam, Germany

3Université Laval, Centre d’études nordiques, Laboratoire de Paléoécologie Aquatique, Laval, Canada

4College of Tourism and Hotel Management, Trebinje, Republic of Srpska

 

Abstract: During the summer of 2016, analyses of physical-chemical, sanitary-microbiological and saprobiological parameters of water quality of Orlovačko Lake, one of the many glacial lakes of Zelengora Mountain, were performed. Water quality of the two sources that supplies the lake, including the water of the lake’s distributary, were determined. The study results showed that the lake water is hypersaturated and has higher pH value. The measured values of these parameters corresponded to the waters of poor ecological status, i.e. eutrophic waters. Values of the other analyzed parameters were within the expected range. Hypersaturation occurred due to the photosynthetic activity of macrophytes on the surface of the lake, which also forms submersed meadows. Saprobiological analysis of the qualitative and quantitative composition of phytoplankton corresponds to Class II of surface water quality. The water of the source that supplies the lake is of an excellent quality, whilst water of the distributary is turbid and loaded with suspended matter.
Key words: Orlovačko Lake, Zelengora Mountain, water quality.


CITIRAJTE (Cite this article):

Dekić, R., Stanojević, M., Lolić, S., Narančić, B., Gnjato, S., & Gnjato, O. (2020). Orlovačko jezero – kvalitet vode i problem održivosti. Herald, 24, 91‒106. https://doi.org/10.7251/HER2024091D

Dekić, R., Stanojević, M., Lolić, S., Narančić, B., Gnjato, S., & Gnjato, O. (2020). Orlovačko Lake − Water Quality and Sustainability Issues. Herald, 24, 91‒106. https://doi.org/10.7251/HER2024091D


Autor za korespondenciju: Radoslav Dekić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: radoslav.dekic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Radoslav Dekić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: radoslav.dekic@pmf.unibl.org