Прегледни научни рад/Review scientific paper
UDC 314.15:314.9(497.6Брчко)
DOI 10.7251/HER2226157M
COBISS.RS-ID 137074177
DOWNLOAD .pdf


 

Иван Милић1*

1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Предмет истраживања рада су основне карактеристике развоја становништва Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (БиХ). Брчко дистрикт представља административно-територијалну јединицу која на многим пољима функционише потпуно независно од ентитета. Непостојање анализе актуелних демографских кретања Дистрикта Брчко иницира потребу за истраживањима на ову тему. Резултати истраживања указују на негативне трендове демографског развоја испољене кроз негативну међупописну разлику (1991–2013), негативан природни прираштај, ниске стопе фертилитета, неповољну старосну структуру, неравномјерну насељеност, депопулацију насеља, повећани тренд вањских миграција и смањење броја бракова. Резултати истраживања могу имати прак- тичну примјену у изради смјерница популационе политике развоја Брчко дистрикта.

Кључне ријечи: Брчко дистрикт, становништво, демографске посљедице, популациона политика.


BASIC INDICATORS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT

OF BRČKO DISTRICT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Ivan Milić1*

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The subject of the research is the basic characteristics of the development of the population of the Brčko District of Bosnia and Herzegovina (B&H). Brčko District is an administrative-territorial unit that operates in many fields completely independently of the entities. The lack of analysis of current demographic trends in the Brčko District initiates the need for research on this topic. The results of the research indicate negative moments of demographic development manifested through negative inter-census difference (1991–2013), negative natural increase, low fertility rates, unfavorable age structure, uneven population, depopulation of settlements, increased trend of external migration and reduced number of marriages. The results of the research can have practical application in the development of guidelines for population development policy of the Brčko District.

Key words: Brčko District, population, demographic consequences, population policy.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Аутор за коресподенцију: Иван Милић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: ivanm94geo@gmail.com

Corresponding author: Ivan Milić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, Email: ivan94geo@gmail.com


Милић, И. (2022). Основни показатељи демографског развоја Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. Гласник/Herald, 26, 157–177. https://doi.org/10.7251/HER2226157M

Milić, I. (2022). Basic Indicators of demographic Development of Brčko District of Bosnia and Herzegovina. Гласник/Herald, 26, 157–177. https://doi.org/10.7251/HER2226157M