Pregledni naučni rad/Review scientific paper
UDC 314.15:314.9(497.6Brčko)
DOI 10.7251/HER2226157M
COBISS.RS-ID 137074177
DOWNLOAD .pdf


 

Ivan Milić1*

1Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Predmet istraživanja rada su osnovne karakteristike razvoja stanovništva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BiH). Brčko distrikt predstavlja administrativno-teritorijalnu jedinicu koja na mnogim poljima funkcioniše potpuno nezavisno od entiteta. Nepostojanje analize aktuelnih demografskih kretanja Distrikta Brčko inicira potrebu za istraživanjima na ovu temu. Rezultati istraživanja ukazuju na negativne trendove demografskog razvoja ispoljene kroz negativnu međupopisnu razliku (1991–2013), negativan prirodni priraštaj, niske stope fertiliteta, nepovoljnu starosnu strukturu, neravnomjernu naseljenost, depopulaciju naselja, povećani trend vanjskih migracija i smanjenje broja brakova. Rezultati istraživanja mogu imati prak- tičnu primjenu u izradi smjernica populacione politike razvoja Brčko distrikta.

Ključne riječi: Brčko distrikt, stanovništvo, demografske posljedice, populaciona politika.


BASIC INDICATORS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT

OF BRČKO DISTRICT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Ivan Milić1*

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The subject of the research is the basic characteristics of the development of the population of the Brčko District of Bosnia and Herzegovina (B&H). Brčko District is an administrative-territorial unit that operates in many fields completely independently of the entities. The lack of analysis of current demographic trends in the Brčko District initiates the need for research on this topic. The results of the research indicate negative moments of demographic development manifested through negative inter-census difference (1991–2013), negative natural increase, low fertility rates, unfavorable age structure, uneven population, depopulation of settlements, increased trend of external migration and reduced number of marriages. The results of the research can have practical application in the development of guidelines for population development policy of the Brčko District.

Key words: Brčko District, population, demographic consequences, population policy.


CITIRAJTE (Cite this article):

Autor za korespodenciju: Ivan Milić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: ivanm94geo@gmail.com

Corresponding author: Ivan Milić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, Email: ivan94geo@gmail.com


Milić, I. (2022). Osnovni pokazatelji demografskog razvoja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Glasnik/Herald, 26, 157–177. https://doi.org/10.7251/HER2226157M

Milić, I. (2022). Basic Indicators of demographic Development of Brčko District of Bosnia and Herzegovina. Glasnik/Herald, 26, 157–177. https://doi.org/10.7251/HER2226157M