Pregledni naučni rad
UDC: 327:911.3(497.11)
DOWNLOAD .pdf


Mirko Grčić
Geografski fakultet, Beograd

 

Sažetak: Razmotrena je problematika geopolitičkog položaja Srbije u kontekstu Cvijićeve teorije centar-periferija i nekih novijih razmatranja.
Ključne riječi: geografija, geopolitika, Balkan, Srbija, teorija centar-periferija.


CITIRAJTE (Cite this article):
Grčić, M. (2000). Percepcija geopolitičkog položaja Srbije između mitova i realnosti. Herald, 5, 71‒81.