Оригинални научни рад
UDC: 551.444(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Радислав Тошић и Чедомир Црногорац
Природно-математички факултет, Бања Лука

 

Сажетак: Вода је јединствена природна материја, једна од четири геосфере географског омотача, и природна материја која детерминише живот и омогућава низ активности хумане популације. Значење воде за хуману популацију одувијек је имало велики значај, како у прошлости људске цивилизације, тако и данас. Данас, на почетку трећег миленијума, када је хумана популација надмашила преко 6.5 милијарди становника, а то практично значи да квалитетне воде за пиће, само за људе, треба око 11 милијарди литара дневно, и када смо у фази научно-техничке револуције која троши енормне количине воде, значење воде постаје још веће. Пољопривреда и индустрија су највећи потрошачи воде а савремени човјек користи је све интензивније: енергетика, наводњавање, водени саобраћај, наутички туризам, рекреација и др. Глобални проблеми обезбјеђења квалитетне воде присутни су и на простору Босне и Херцеговине, односно Републике Српске. Из тих разлога истраживање и откривање нових извора и залиха воде и њихово вредновање је један од приоритета ових географских простора.
Кључне ријечи: вода као ресурс, подземне воде, површинске воде, стоне (флаширане) воде.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, Р., & Црногорац, Ч. (2008). Подземне и површинске воде Републике Српске. Herald, 12, 129‒148.