Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 314.113 (497.6 Република Српска)
DOI 10.7251/HER1714069M
DOWNLOAD .pdf


Драшко Маринковић и Александар Мајић
Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска

 

Сажетак:: На нивоу Републике Српске, планирање породице, као и популациона политика, под снажним су утицајем промјена које се дешавају у друштву. Из анализе демографских детерминанти за посљедњих десетак година, евидентно је да је у Српској већ дуже вријеме на дјелу демографска рецесија коју иницира интензивно смањење стопе фертилитета. Да би се повећао фертилитет потребна је шира друштвена акција из које треба да произађу стратегија демографског развоја и програм планирања породице, који треба да узму у обзир број дјеце који је потребан за замјену генерација. У складу са тим треба интензивирати активности на систематизацији постојећих мјера популационе политике и усмјерити их првенствено у пронаталитетне сврхе, како би се раздвојиле мјере из области популационе и социјалне политике. Ове активности би требало развијати на свим нивоима власти.
Кључне ријечи: популациона политика, планирање породице,  демографски развој


 

POPULATION POLICY AND FAMILY PLANNING IN THE REPUBLIC OF SRPSKA – STATUS AND TENDENCIES

 

Draško Marinković and Aleksandar Majić
Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: At the level of the Republika Srpska, family planning and population policy are under the strong influence of changes that occur in society. From the analysis of demographic determinants for the last ten years it is evident that in the Republika Srpska, for a longer time, is active demographic recession initiated by an intensive reduction of fertility rates. In order to increase the fertility a broader social action is needed from which should arise strategy for demographic development and family planning program that should take into account the number of children required for the replacement of generations. In accordance with previous, it is needed to intensify activities on systematization of existing measures of population policy and to direct them primarily in pro-natal purposes, in order to distinguish measures of population and social policy. These activities should be developed at all levels.
Key words: population policy, population ageing, demographic development


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Маринковић, Д., & Мајић, А. (2014). Популациона политика и планирање породице у Републици Српској – стање и тенденције. Herald, 17, 69−87. doi:10.7251/HER1714069M
Marinković, D., & Majić, A. (2014). Population Policy and Family Planning in the Republic of Srpska – Status and Tendencies. Herald, 17, 69−87. doi:10.7251/HER1714069M


Аутор за кореспонденцију: Драшко Маринковић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Draško Marinković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org