Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 314.113 (497.6 Republika Srpska)
DOI 10.7251/HER1714069M
DOWNLOAD .pdf


Draško Marinković i Aleksandar Majić
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska

 

Sažetak:: Na nivou Republike Srpske, planiranje porodice, kao i populaciona politika, pod snažnim su uticajem promjena koje se dešavaju u društvu. Iz analize demografskih determinanti za posljednjih desetak godina, evidentno je da je u Srpskoj već duže vrijeme na djelu demografska recesija koju inicira intenzivno smanjenje stope fertiliteta. Da bi se povećao fertilitet potrebna je šira društvena akcija iz koje treba da proizađu strategija demografskog razvoja i program planiranja porodice, koji treba da uzmu u obzir broj djece koji je potreban za zamjenu generacija. U skladu sa tim treba intenzivirati aktivnosti na sistematizaciji postojećih mjera populacione politike i usmjeriti ih prvenstveno u pronatalitetne svrhe, kako bi se razdvojile mjere iz oblasti populacione i socijalne politike. Ove aktivnosti bi trebalo razvijati na svim nivoima vlasti.
Ključne riječi: populaciona politika, planiranje porodice,  demografski razvoj


 

POPULATION POLICY AND FAMILY PLANNING IN THE REPUBLIC OF SRPSKA – STATUS AND TENDENCIES

 

Draško Marinković and Aleksandar Majić
Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: At the level of the Republika Srpska, family planning and population policy are under the strong influence of changes that occur in society. From the analysis of demographic determinants for the last ten years it is evident that in the Republika Srpska, for a longer time, is active demographic recession initiated by an intensive reduction of fertility rates. In order to increase the fertility a broader social action is needed from which should arise strategy for demographic development and family planning program that should take into account the number of children required for the replacement of generations. In accordance with previous, it is needed to intensify activities on systematization of existing measures of population policy and to direct them primarily in pro-natal purposes, in order to distinguish measures of population and social policy. These activities should be developed at all levels.
Key words: population policy, population ageing, demographic development


CITIRAJTE (Cite this article):
Marinković, D., & Majić, A. (2014). Populaciona politika i planiranje porodice u Republici Srpskoj – stanje i tendencije. Herald, 17, 69−87. doi:10.7251/HER1714069M
Marinković, D., & Majić, A. (2014). Population Policy and Family Planning in the Republic of Srpska – Status and Tendencies. Herald, 17, 69−87. doi:10.7251/HER1714069M


Autor za korespondenciju: Draško Marinković, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Draško Marinković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: drasko.marinkovic@pmf.unibl.org