Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 620.91:523.9]:007(497.11)
DOI 10.7251/HER2226091T
COBISS.RS-ID 137073409
DOWNLOAD .pdf


Дајана Тешић1*

1Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Србија

 

Сажетак: Загађење животне средине и глобално загревање актуелне су теме последњих неколико деценија. Соларна енергија је најраспрострањенији обновљиви извор енергије и није ограничен у времену и простору. Стога, постоји ве- лика потреба за инсталирањем производних погона који користе обновљиве изворе енергије, а нарочито соларну енер- гију. Одабир најпогодније локације за инсталацију соларних постројења је основни предуслов за економски оправдану инвестицију. У Србији је највећи потенцијал соларне енергије у источном, јужном и југоисточном делу земље, те је за истраживано подручје изабрана општина Куршумлија. У овом раду применом географских информационих система (ГИС), извршена је идентификација погодних локација за примену соларне енергије у општини Куршумлија. За ана- лизу потенцијала соларне енергије у општини Куршумлија изабрано је 5 фактора: соларна радијација, нагиб терена, начин коришћења земљишта, експозиција терена и удаљеност од путева. У анализи фактора је коришћена Analytic Hiearchy Process (AHP) метода како би се одредила важност сваког фактора. Након тога је извршено преклапање слоје- ва помоћу алата Weighted Overlay Method (WOM) у ArcGIS Pro софтверу. Резултати ове анализе указују на то да је уку- пно 19 % истраживаног подручја изузетно погодно за изградњу соларних електрана, 46 % површине спада у умерено погодна подручја за изградњу, док је 20.4 % подручја маргинално погодно. Преосталих 14.6 % подручја су заштићена подручја која су искључена из анализе. Резултати овог рада могу користити соларним комуналним предузећима, енер- гетским компанијама и креаторима политике да одаберу потенцијална места за изградњу соларних електрана.

Кључне речи: соларна енергија, ГИС, обновљиви извори енергије, AHP анализа, Куршумлија.


APPLICATION OF GIS IN SOLAR ENERGY POTENTIAL ASSESSMENT IN

KURŠUMLIJA MUNICIPALITY

 

Dajana Tešić1*

1University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia

 

Abstract: Environmental pollution and global warming have been ongoing topics for the last few decades. Solar energy is the most widespread renewable energy source and is not limited in time and space. Therefore, there is a great need to install generating plants that use renewable energy sources, especially solar energy. Choosing the most suitable location for the installation of solar plants is a basic precondition for an economically justified investment. In Serbia, the greatest potential of solar energy is in the eastern, southern and southeastern part of the country, therefore the municipality of Kuršumlija was chosen for the study area. In this paper, the identification of suitable locations for the application of solar energy in the municipality of Kuršumlija was performed using geographic information systems (GIS). For the analysis of the potential of solar energy in the municipality of Kuršumlija, 5 factors were selected: solar radiation, terrain slope, land use, aspect and distance from roads. The Analytic Hierarchy Process (AHP) method was used to determine the importance of each factor. The layers were then overlaid using the Weighted Overlay Method (WOM) tool in the ArcGIS Pro software. The results of this analysis indicate that a total of 19 % of the investigated area is extremely suitable for the construction of solar power plants, 46 % of the area belongs to moderately suitable areas for construction, while 20.4 % of the area is marginally suitable. The remaining 14.6 % of the areas are protected areas that were excluded from the analysis. The results of this work can be used by solar utility companies, energy companies and policy makers to select potential sites for the construction of solar power plants.

Key words: solar energy, GIS, renewable energy sources, AHP analysis, Kuršumlija.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Тешић, Д. (2022). Примена ГИС-а у проценти потенцијала соларне енергије у општини Куршумлија. Гласник/Herald, 26, 91–107. https://doi.org/10.7251/HER2226091T

Tešić, D. (2022). Application of GIS in solar Energy potential Assessment in Kuršumlija Municipality. Гласник/Herald, 26, 91–107. https://doi.org/10.7251/HER2226091T


Аутор за коресподенцију: Дајана Тешић, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Атанасија Гереског 3, 21000 Нови Сад, Србија. E-mail: dajanatesic2@gmail.com

Corresponding author: Dajana Tešić, University of Novi Sad, Faculty of Science, Atanasija Gereskog 3, 21000 Novi Sad, Serbia. E-mail: dajanatesic2@gmail.com