Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 620.91:523.9]:007(497.11)
DOI 10.7251/HER2226091T
COBISS.RS-ID 137073409
DOWNLOAD .pdf


Dajana Tešić1*

1Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

 

Sažetak: Zagađenje životne sredine i globalno zagrevanje aktuelne su teme poslednjih nekoliko decenija. Solarna energija je najrasprostranjeniji obnovljivi izvor energije i nije ograničen u vremenu i prostoru. Stoga, postoji ve- lika potreba za instaliranjem proizvodnih pogona koji koriste obnovljive izvore energije, a naročito solarnu ener- giju. Odabir najpogodnije lokacije za instalaciju solarnih postrojenja je osnovni preduslov za ekonomski opravdanu investiciju. U Srbiji je najveći potencijal solarne energije u istočnom, južnom i jugoistočnom delu zemlje, te je za istraživano područje izabrana opština Kuršumlija. U ovom radu primenom geografskih informacionih sistema (GIS), izvršena je identifikacija pogodnih lokacija za primenu solarne energije u opštini Kuršumlija. Za ana- lizu potencijala solarne energije u opštini Kuršumlija izabrano je 5 faktora: solarna radijacija, nagib terena, način korišćenja zemljišta, ekspozicija terena i udaljenost od puteva. U analizi faktora je korišćena Analytic Hiearchy Process (AHP) metoda kako bi se odredila važnost svakog faktora. Nakon toga je izvršeno preklapanje sloje- va pomoću alata Weighted Overlay Method (WOM) u ArcGIS Pro softveru. Rezultati ove analize ukazuju na to da je uku- pno 19 % istraživanog područja izuzetno pogodno za izgradnju solarnih elektrana, 46 % površine spada u umereno pogodna područja za izgradnju, dok je 20.4 % područja marginalno pogodno. Preostalih 14.6 % područja su zaštićena područja koja su isključena iz analize. Rezultati ovog rada mogu koristiti solarnim komunalnim preduzećima, ener- getskim kompanijama i kreatorima politike da odaberu potencijalna mesta za izgradnju solarnih elektrana.

Ključnereči: solarna energija, GIS, obnovljivi izvori energije, AHP analiza, Kuršumlija.


APPLICATION OF GIS IN SOLAR ENERGY POTENTIAL ASSESSMENT IN

KURŠUMLIJA MUNICIPALITY

 

DajanaTešić1*

1University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia

 

Abstract: Environmental pollution and global warming have been ongoing topics for the last few decades. Solar energy is the most widespread renewable energy source and is not limited in time and space. Therefore, there is a great need to install generating plants that use renewable energy sources, especially solar energy. Choosing the most suitable location for the installation of solar plants is a basic precondition for an economically justified investment. In Serbia, the greatest potential of solar energy is in the eastern, southern and southeastern part of the country, therefore the municipality of Kuršumlija was chosen for the study area. In this paper, the identification of suitable locations for the application of solar energy in the municipality of Kuršumlija was performed using geographic information systems (GIS). For the analysis of the potential of solar energy in the municipality of Kuršumlija, 5 factors were selected: solar radiation, terrain slope, land use, aspect and distance from roads. The Analytic Hierarchy Process (AHP) method was used to determine the importance of each factor. The layers were then overlaid using the Weighted Overlay Method (WOM) tool in the ArcGIS Pro software. The results of this analysis indicate that a total of 19 % of the investigated area is extremely suitable for the construction of solar power plants, 46 % of the area belongs to moderately suitable areas for construction, while 20.4 % of the area is marginally suitable. The remaining 14.6 % of the areas are protected areas that were excluded from the analysis. The results of this work can be used by solar utility companies, energy companies and policy makers to select potential sites for the construction of solar power plants.

Key words: solar energy, GIS, renewable energy sources, AHP analysis, Kuršumlija.


CITIRAJTE (Cite this article):

Tešić, D. (2022). Primena GIS-a u procenti potencijala solarne energije u opštini Kuršumlija. Glasnik/Herald, 26, 91–107. https://doi.org/10.7251/HER2226091T

Tešić, D. (2022). Application of GIS in solar Energy potential Assessment in Kuršumlija Municipality. Glasnik/Herald, 26, 91–107. https://doi.org/10.7251/HER2226091T


Autor za korespodenciju: Dajana Tešić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Atanasija Gereskog 3, 21000 Novi Sad, Srbija. E-mail: dajanatesic2@gmail.com

Corresponding author: Dajana Tešić, University of Novi Sad, Faculty of Science, Atanasija Gereskog 3, 21000 Novi Sad, Serbia. E-mail: dajanatesic2@gmail.com