Scientific paper
UDC 504.75.06:349.6
DOI 10.7251/HRLD1316103J
DOWNLOAD .pdf


Јелена Јовичић1 и Саша Т. Бакрач2
1Правни факултет, Унивезитету Крагујевцу, Србија
2Војно-географски институт, Београд, Србија

 

Сажетак: У раду се даје уопштен приказ политике заштите животне средине у Европској Унији, национална регулатива или развоја еколошког права у Републици Србији и методологија процене еколошког ризика. Иако су наведене области засебно посматране, радом се жели скренути пажња на обједињеност процеса управљања заштитом животне средине. Тако, процена еколошког ризика није могућа без адекватне правне легислативе, нити је примена еколошког права сама по себи довољна за успешну заштиту животне средине.
Кључне речи: Еколошко право, управљање еколошким ризиком, заштита животне средине.APPLICATION OF THE ENVIRONMENT PROTECTION POLICY AND THE ENVIRONMENTAL LAW AND THE MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT

 

Jelena Jovičić1 and Saša T. Bakrač2
1Faculty of Law, University of Kragujevac, Republic of Serbia
2Military-geographical Institute Belgrade, Republic of Serbia

 

Abstract: The paper provides a general outline of the Environment protection policy in the European Union as well as the national regulations and development of environmental law in Republic of Serbia, and the methodology of environmental risk assessment. Although those fields are discussed separately, the paper aims at paying attention to the need to unify all the processes regarding the environment protection management. Therefore, it is not possible to perform the environmental risk assessment without the adequate legal regulations nor is the environmental law application sufficient in order to successfully protect the environment.
Key words: environmental law, environmental risk management,  environment protection.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Јовичић, Ј., & Бакрач, С. Т. (2013). Примена политике заштите животно средине, еколошког права и управљање проценом еколошког ризика. Herald, 16, 103−114. doi:10.7251/HRLD1316103J
Jovičić, J., & Bakrač, S. T. (2013). Application of the Environment Protection Policy and the Environmental Law and the Management of Environmental Risk Assessment. Herald, 16, 103−114. doi:10.7251/HRLD1316103J