Оргинални научни рад
UDC:  314(497.6 РЕПУБЛИКА СРПСКА) “19/20”
DOWNLOAD .pdf


Драшко Маринковић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У Републици Српској, према процјенама за 2004. годину, живи око 1,450.000 становника. Просјечна стопа наталитета у периоду 1996‒2004. године има вриједност од 9,1 ‰. Године 2004. просјечан наталитет био je 8,1 ‰, па Републику Српску сврставамо у ниско наталитетна подручја. Ниска стопа наталитета посљедица je различитих фактора: планирања породице, социо-економских прилика, културног насљеђа, утицаја религије, психолошких и других фактора. Поједине дијелове Републике Српске одликује раст наталитета као посљедица имиграционе компоненте репродуктивног становништва. Просјечна стопа природног прираштаја у Републици Српској у периоду 1996‒2004. године износи око 0,3 ‰. Ради се о изузетно ниској и неповољној стопи природног прираштаја, јер његова вриједност испод 5 ‰ угрожава просту репродукцију, a негативне посљедице су могуће у свим сферама друштвеног живота.
Кључне ријечи: демографски процеси, Република Српска, наталитет, морталитет, природни прираштај, демографски развој.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Маринковић, Д. (2005). Природно кретање становништва Републике Српске нa крају XX и почетком XXI вијека. Herald, 10, 19‒28.