Orginalni naučni rad
UDC:  314(497.6 REPUBLIKA SRPSKA) “19/20”
DOWNLOAD .pdf


Draško Marinković
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U Republici Srpskoj, prema procjenama za 2004. godinu, živi oko 1,450.000 stanovnika. Prosječna stopa nataliteta u periodu 1996‒2004. godine ima vrijednost od 9,1 ‰. Godine 2004. prosječan natalitet bio je 8,1 ‰, pa Republiku Srpsku svrstavamo u nisko natalitetna područja. Niska stopa nataliteta posljedica je različitih faktora: planiranja porodice, socio-ekonomskih prilika, kulturnog nasljeđa, uticaja religije, psiholoških i drugih faktora. Pojedine dijelove Republike Srpske odlikuje rast nataliteta kao posljedica imigracione komponente reproduktivnog stanovništva. Prosječna stopa prirodnog priraštaja u Republici Srpskoj u periodu 1996‒2004. godine iznosi oko 0,3 ‰. Radi se o izuzetno niskoj i nepovoljnoj stopi prirodnog priraštaja, jer njegova vrijednost ispod 5 ‰ ugrožava prostu reprodukciju, a negativne posljedice su moguće u svim sferama društvenog života.
Ključne riječi: demografski procesi, Republika Srpska, natalitet, mortalitet, prirodni priraštaj, demografski razvoj.


CITIRAJTE (Cite this article):
Marinković, D. (2005). Prirodno kretanje stanovništva Republike Srpske na kraju XX i početkom XXI vijeka. Herald, 10, 19‒28.