Стручни рад
UDC: 330.342(497.6 РЕПУБЛИКА СРПСКА)
DOWNLOAD .pdf


Ђуро Марић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду je дат преглед основних проблема који прате просторни развој Републике Српске. У географском смислу истакнути су геополитички, демогеографски и економскогеографски проблеми, међу којима су најизразитији: лоша биолошка структура становништва, миграциони проблеми, стално смањење стопе запослености, гашење сеоских насеља и својеврсна “рурализација” градова, економско заостање за развијеним земљама, проблеми приватизације, преструктурирање привреде и други.
Кључне ријечи: Република Српска, транзиција, проблеми развоја: геополитички, демогеографски, економскогеографски.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Марић, Ђ. (2005). Проблеми просторног развоја Републике Српске у постдејтонском периоду. Herald, 10, 77‒89.