Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 632.112:631.67
DOI 10.7251/HER1714103T
DOWNLOAD .pdf


Горан Трбић1, Даворин Бајић1, Татјана Попов1 и Сенад Опрашић2
1Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска
2Министарство вањске трговине и економских односа у Вијећу министара БиХ, Сарајево, БиХ

 

Сажетак: Суша је комплексна климатска појава чија се сложеност огледа у дефинисању појаве, типологији, условљености настанка, интензитету, фреквенцији, прогнози, картографском представљању и могућности прилагођавања. У раду смо разматрали питање суше на бази нумеричких показатеља према Сељанинову и Лангу. Добијени резултати указују на чињеницу да је на бази наведених индекса могуће доћи до одређених закључака о метеоролошкој суши, њеном интензитету, фреквенцији и просторној расподјели. Да бисмо дошли до детаљнијих и прецизнијих резултата неопходно је унапређење мониторинга ваздуха и земљишта. Од 2000. забиљежено је шест година које су имале карактер од интензивних до екстремних суша (2000, 2003, 2007, 2008, 2011. и 2012.). Повећање интензитета и фреквенције суша уз тренд раста температуре, топлотних таласа и смањења падавина у љетним мјесецима јасан је показатељ и аларм да се ради о озбиљном проблему који захтијева интегрално и мултидисциплинарно рјешење.
Кључне ријечи: суша, Сељанинов хидротермички коефицијент (HTC), Лангов кишни фактор, наводњавање.


 

DROUGHT ISSUES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Goran Trbić1, Davorin Bajić1, Tatjana Popov1 and Senad Oprašić2
1Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska
2Ministry of Foreign Trade and Economic Relations at the BiH Council of Ministers, Sarajevo, BiH

 

Abstract: Drought is a complex climate phenomenon, the complexity of which is reflected in its definition, typology, causes of appearance, intensity, frequency, forecast, mapping, and possible adjustment. The paper discusses the issue of drought based upon the numerical indicators in accordance with Selyaninov and Lang. The results indicate that upon the indexes, it is possible to make certain conclusions about the meteorological drought, its intensity, frequency, and spatial distribution. In order to get accurate data it is necessary to improve the air and soil monitoring. Ever since 2000, six years have been characterized by intensive or extreme droughts (2000, 2003, 2007, 2008, 2011 and 2012). The increase of drought intensity and frequency, along with the increasing trends of air temperature, warm waves, and poorer precipitation in summer, all clearly indicate that it is a serious trouble asking for an integral and multidisciplinary solution.
Key words: drought, Selyaninov’s hydrotermic coefficient (SHC), Lang’s Rain-Factor, irrigation.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Трбић, Г., Бајић, Д., Попов, Т., & Опрашић, С. (2014). Проблеми суше у Босни и Херцеговини. Herald, 17, 103−120. doi:10.7251/HER1714103T
Trbić, G., Bajić, D., Popov, T., & Oprašić, S. (2014). Drought Issues in Bosnia and Herzegovina. Herald, 17, 103−120. doi:10.7251/HER1714103T


Аутор за кореспонденцију: Горан Трбић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Goran Trbić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org