Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 314.93(497.6 RS)”2018”
10.7251/HER1115095D
DOWNLOAD .pdf


Бранислав Ђурђев1 и Драшко Маринковић2
1Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, Република Србија
2Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У моменту када је прошло двадесет година од посљедњег пописа становништва веома је незахвално прогнозирати будуће кретање становништва Републике Српске. За будући демографски развој овог простора од пресудног значаја ће бити дугорочне тенденције фертилитета, морталитета и миграција становништва. Под предпоставком нормализације миграција становништва, које су прије свега условљене актуелним друштвено-економским развојем, ревитализацијом привредних активности, побољшањем економске ситуације и животног стандарда, активнијом социјалном и популационом политиком у најоптимистичнијој варијанти пројекција будућег демографског развоја треба очекивати само стагнацију становништва. С тим у вези, ако се што скорије не почну примјењивати неке од активнијих мјера популационе политике, може се очекивати да ће овај простор имати наставак негативних тенденција природног обнављања. Истовремено, може се очекивати и модификација старосне структуре становништва, односно повећање просјечне старости и удјела старог становништва у укупном, што се може базирати и на претпоставци да се дужина очекиваног трајања живота константно повећава.
Кључне ријечи: Пројекција становништва, природна депопулација, старење становништва, популациона политика.


 

POPULATION PROJECTIONS FOR THE REPUBLIC OF SRPSKA BY THE YEAR 2018


Branislav Đurđev1 and Draško Marinković2
1College of Sciences, University of Novi Sad, Republic Serbia
2College of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Presently, after over 20 years from the latest population census, it is unfavourable to make predictions about future population changes in the Republic of Srpska. For future demographic development of the area long term trends of fertility, mortality and migrations are crucial. On the assumption that normalisation of migrations, primarily caused by current social and economic development, the revitalisation of economic activities, the improvement of economic situation and standard of living and more active social and population policies are achieved, the most optimistic variant of the population projections would be the stagnation of the population. With regard to this, this area will continue with negative trends of natural population renewal unless more active measures in population policy are applied. At the same time, modification of age structure may be expected, i.e. increase of mean age and share of old population in the total, which is based on the assumption that life expectancy is constantly increasing.
Key words: population projection, natural depopulation, population ageing, population policy.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Ђурђев, Б., & Маринковић, Д. (2012). Пројекција демографског развоја Републике Српске до 2018. године. Herald, 15, 95−112. doi:10.7251/HER1115095D
Đurđev, B., & Marinković, D. (2012). Population Projections for the Republic of Srpska by the Year 2018. Herald, 15, 95−112. doi:10.7251/HER1115095D