Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 314.93(497.6 RS)”2018”
10.7251/HER1115095D
DOWNLOAD .pdf


Branislav Đurđev1 i Draško Marinković2
1Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
2Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: U momentu kada je prošlo dvadeset godina od posljednjeg popisa stanovništva veoma je nezahvalno prognozirati buduće kretanje stanovništva Republike Srpske. Za budući demografski razvoj ovog prostora od presudnog značaja će biti dugoročne tendencije fertiliteta, mortaliteta i migracija stanovništva. Pod predpostavkom normalizacije migracija stanovništva, koje su prije svega uslovljene aktuelnim društveno-ekonomskim razvojem, revitalizacijom privrednih aktivnosti, poboljšanjem ekonomske situacije i životnog standarda, aktivnijom socijalnom i populacionom politikom u najoptimističnijoj varijanti projekcija budućeg demografskog razvoja treba očekivati samo stagnaciju stanovništva. S tim u vezi, ako se što skorije ne počnu primjenjivati neke od aktivnijih mjera populacione politike, može se očekivati da će ovaj prostor imati nastavak negativnih tendencija prirodnog obnavljanja. Istovremeno, može se očekivati i modifikacija starosne strukture stanovništva, odnosno povećanje prosječne starosti i udjela starog stanovništva u ukupnom, što se može bazirati i na pretpostavci da se dužina očekivanog trajanja života konstantno povećava.
Ključne riječi: Projekcija stanovništva, prirodna depopulacija, starenje stanovništva, populaciona politika.


 

POPULATION PROJECTIONS FOR THE REPUBLIC OF SRPSKA BY THE YEAR 2018


Branislav Đurđev1 and Draško Marinković2
1College of Sciences, University of Novi Sad, Republic Serbia
2College of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Presently, after over 20 years from the latest population census, it is unfavourable to make predictions about future population changes in the Republic of Srpska. For future demographic development of the area long term trends of fertility, mortality and migrations are crucial. On the assumption that normalisation of migrations, primarily caused by current social and economic development, the revitalisation of economic activities, the improvement of economic situation and standard of living and more active social and population policies are achieved, the most optimistic variant of the population projections would be the stagnation of the population. With regard to this, this area will continue with negative trends of natural population renewal unless more active measures in population policy are applied. At the same time, modification of age structure may be expected, i.e. increase of mean age and share of old population in the total, which is based on the assumption that life expectancy is constantly increasing.
Key words: population projection, natural depopulation, population ageing, population policy.


CITIRAJTE (Cite this article):
Đurđev, B., & Marinković, D. (2012). Projekcija demografskog razvoja Republike Srpske do 2018. godine. Herald, 15, 95−112. doi:10.7251/HER1115095D
Đurđev, B., & Marinković, D. (2012). Population Projections for the Republic of Srpska by the Year 2018. Herald, 15, 95−112. doi:10.7251/HER1115095D