Оригинални научни рад
UDC: 551.575.3(497.6 Бањалука)“19”
DOWNLOAD .pdf


Владан Дуцић1, Горан Трбић2 и Јелена Луковић1
1 Географски факултет, Београд
2 Природно-математички факултет, Бања Лука

 

Сажетак: Анализа промена количине и режима падавина у Бања Луци у другој половини 20. века показала je да су те промене релативно мале и углавном несигнификантне. Једина сигнификантна промена забележена je у јесењим месецима. Међутим, знак промене не указује на доминацију глобалног антропогеног утицаја. Показано je да би се та промена могла објаснити променама у глобалној циркулацији атмосфере.
Кључне речи: падавине, падавински режим, Бања Лука.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Дуцић, В., Трбић, Г., & Луковић, Ј. (2008). Промене количине и режима падавина у Бања Луци у другој половини 20. века. Herald, 12, 121‒128.