Originalni naučni rad
UDC: 551.575.3(497.6 Banjaluka)“19”
DOWNLOAD .pdf


Vladan Ducić1, Goran Trbić2 i Jelena Luković1
1 Geografski fakultet, Beograd
2 Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

 

Sažetak: Analiza promena količine i režima padavina u Banja Luci u drugoj polovini 20. veka pokazala je da su te promene relativno male i uglavnom nesignifikantne. Jedina signifikantna promena zabeležena je u jesenjim mesecima. Međutim, znak promene ne ukazuje na dominaciju globalnog antropogenog uticaja. Pokazano je da bi se ta promena mogla objasniti promenama u globalnoj cirkulaciji atmosfere.
Ključne reči: padavine, padavinski režim, Banja Luka.


CITIRAJTE (Cite this article):
Ducić, V., Trbić, G., & Luković, J. (2008). Promene količine i režima padavina u Banja Luci u drugoj polovini 20. veka. Herald, 12, 121‒128.