Оригинални научни рад
UDC: 551.524(497.6 PC)”1979/2005”
DOWNLOAD .pdf


Владан Дуцић1, Горан Трбић2 и Јелена Луковић1
1 Географски факултет, Београд
2 Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду су разматране промене температуре ваздуха у Републици Српској за период од 1979. до 2005, на основу сателитских осматрања. Регистрован je несигнификантан пораст од 0,21°С по декади. Подударање периода ниских вредности температуре и вулканских ерупција као и коефицијент корелације указују на очигледну везу између промена вулканског аеросола и температуре ваздуха у Републици Српској.
Кључне речи: температура ваздуха, сателитска осматрања, вулкански аеросол, Република Српска.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Дуцић, В., Трбић, Г., & Луковић, Ј. (2007). Промјене температуре ваздуха у Републици Српској у периоду сателитских осматрања и могући вулкански утицај. Herald, 11, 112‒123.