Originalni naučni rad
UDC: 551.524(497.6 PC)”1979/2005”
DOWNLOAD .pdf


Vladan Ducić1, Goran Trbić2 i Jelena Luković1
1 Geografski fakultet, Beograd
2 Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: U radu su razmatrane promene temperature vazduha u Republici Srpskoj za period od 1979. do 2005, na osnovu satelitskih osmatranja. Registrovan je nesignifikantan porast od 0,21°S po dekadi. Podudaranje perioda niskih vrednosti temperature i vulkanskih erupcija kao i koeficijent korelacije ukazuju na očiglednu vezu između promena vulkanskog aerosola i temperature vazduha u Republici Srpskoj.
Ključne reči: temperatura vazduha, satelitska osmatranja, vulkanski aerosol, Republika Srpska.


CITIRAJTE (Cite this article):
Ducić, V., Trbić, G., & Luković, J. (2007). Promjene temperature vazduha u Republici Srpskoj u periodu satelitskih osmatranja i mogući vulkanski uticaj. Herald, 11, 112‒123.