Прегледни научни рад/ Review scientific paper
UDC  323.11(575.146):930.85(47+57=943)
DOI 10.7251/HER2125093F
DOWNLOAD .pdf


 

Виктор Николајевич Федоркo1
1Средња школа бр. 233, Ташкент, Узбекистан

 

Сажетак: У периоду 1989‒2019. године догодиле су се знатне промјене у етничкој структури становништва Узбекистана, првенствено у бројности и територијалном размјештају различитих етничких група. У раду је извршена компаративна анализа националне структуре становништва Узбекистана у 1989. години (на основу резултата посљедњег пописа одржаног у Совјетском Савезу) и у 2019. години (према подацима Државног завода за статистику Републике Узбекистан). Извршена је класификација десет најбројнијих етничких група у Узбекистану према промјенама у посматраном периоду израженим у апсолутним и релативним показатељима. Анализиране су, такође, и промјене које су се догодиле у географском распореду кључних етничких група у посљедњих 30 година на нивоу главних административно-територијалних јединица: 12 региона, Републике Каракалпакстан и самог града Ташкента.
Кључне ријечи: Узбекистан, етничка структура становништва, етничке групе, удио етничких група, територијални размјештај етничких група, територијална структура, попис становништва.


 

CHANGE IN THE ETHNIC STRUCTURE OF POPULATION AND SETTLEMENT OF THE MAIN ETHNOS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE POST-SOVIET PERIOD

 

Viktor Nikolaevich Fedorko1
1
The secondary school No 233, Tashkent, Uzbekistan 

 

Abstract: During the 1989‒2019 periods, there were noticeable changes in the ethnic composition of the population of Uzbekistan, in the size and territorial structure of various ethnic groups of the republic. The article provides a comparative analysis of the national composition of the population of Uzbekistan in 1989 (according to the results of the last All-Union population census) and 2019 (according to the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan). The ten largest ethnic groups of the population of the country are grouped according to the characteristics of changes in the absolute and relative numbers in the considered time period. The geography of the settlement of key ethnic groups in the republic and its changes over the past 30 years in the context of the main administrative-territorial regions ‒ 12 regions, the Republic of Karakalpakstan and the city of Tashkent were also analyzed.
Key words: Uzbekistan, ethnic composition of the population, ethnic group, share of ethnic groups, settlement of ethnic groups, territorial structure, population census.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Федоркo, В. Н. (2021). Промјене у етничкој структури и територијалном размјештају главних етничких група у Републици Узбекистан у пост-совјетском периоду. Гласник/Herald, 25, 93‒107. https://doi.org/10.7251/HER2125093F

Fedorko, V. N. (2021). Change in the Ethnic Structure of Population and Settlement of the Main Ethnos in the Republic of Uzbekistan in the Post-Soviet Period. Гласник/Herald, 25, 93‒107. https://doi.org/10.7251/HER2125093F


Аутор за кореспонденцију: Виктор Федорко, Средња школа бр. 233, Кара-Камиш, 1/2, 100098, Ташкент, Узбекистан, E-mail: viktor-f-89@mail.ru

Corresponding author: Viktor Fedorko, The Secondary School No 233, Kara-Kamish, 1/2, 100098, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: viktor-f-89@mail.ru