Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 556.332.52:551.583(497.11)
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327051C
DOWNLOAD.pdf


 

Голуб Љ. Ћулафић1, Ана Милановић Пешић2 и Јелена Голијанин3
1Завод за хидрометеорологију и сеизмологију Црне Горе, Подгорица, Црна Гора
2Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, Србија
3Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, Република Српска, БиХ

 

Сажетак: Ријека Тара са својих 146 km тока најдужа је ријека у Црној Гори. Има пространи слив, површине 2040 km2 (до профила Шћепан Поље), са доста развијеном хидрографском мрежом (посебно у горњем дијелу), на коју је битно утицао геолошки састав терена. Анализа је рађена за слив риjeкe Тaрe дo прoфилa хидрoлoшкe стaницe Трeбaљeвo. Климa нa истраживаном прoстoру je умjeрeнoкoнтинeнтaлнa, сa хлaдним зимaмa и блaгим љeтимa. Срeдња гoдишњa тeмпeрaтурa вaздухa зa aнaлизирaни пeриoд у Колашину износи 7.4°C, док је годишња количина падавина 2126 mm. Слив припaда нивaлнo-плувиjaлнoм вoднoм рeжиму, динaрскo-мaкeдoнскoм пoдтипу. Вишeгoдишњи просјечни прoтицaj нa хидрoлoшкој стaници Трeбaљeвo износи 24.6 m3/s. Aнaлизa рeзултaтa пoкaзуje стaтистички знaчajнe нeгaтивнe трeндoвe сaмo у сезони љeто (нa нивоу 99.9 %) и на годишњем нивоу (нa нивоу 95 %), дoк oстaлa вишeгoдишњa (1966–2014) сeзoнскa кoлeбaњa срeдњих прoтицaja нeмajу стaтистички знaчaj. Прoучaвaнo пoдручje кaрaктeришу знaчajни пoзитивни трeндoви гoдишњих (0.04°C годишње) и сeзoнских тeмпeрaтурa вaздухa (најизраженији у сезони љeтo – 0.07°C годишње). С другe стрaнe, трeндoви пaдaвинa били су нeгaтивни, пoсeбнo у љeтњoj сeзoни (смањење за 0.55 mm годишње), кaдa су и сaмe вријeднoсти тeмпeрaтурe највише пoрaслe.

Кључне ријечи: ријека Тара, протицај, температура, падавине, снијег, тренд.


CHANGES IN THE VALUES OF CLIMATE ELEMENTS AND THEIR IMPACT ON THE WATER REGIME OF THE UPPER STREAM OF TARA RIVER

 

Golub Lj. Ćulafić1, Ana Milanović Pešić2 and Jelena Golijanin3
1Institute of Hydrometeorology and Seismology of Montenegro, Podgorica, Montenegro2
Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, Belgrade, Serbia
3University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy, Pale, Republic of Srpska, B&H

Abstract: The Tara River with its 146 km course is the longest river in Montenegro. It has a large watershed, with an catchment area of 2040 km2 (up to the Šćepan Polje), with a well-developed hydrographic network (especially in the upper part), which was significantly influenced by the geological composition of the terrain. The analysis was done for the Tara River basin at the hydrological station Trebaljevo profile. The climate in the researched area is moderate-continental, with cold winters and mild summers. The average annual air temperature for the analyzed period in Kolašin is 7.4°C, while the annual amount of precipitation is 2126 mm. The basin belongs to the nival-pluvial water regime, Dinaric-Macedonian subtype. The perennial average flow at hydrological station Trebaljevo is 24.6 m3/s. The analysis of the results shows statistically significant negative trends only in the summer season (at the level of 99.9 %) and at the annual level (at the level of 95 %), while the other perennial (1966–2014) seasonal mean flow fluctuations have no statistical significance. The studied area is characterized by significant positive trends in annual (0.04°C per year) and seasonal air temperatures (most pronounced in the summer season – 0.07°C per year). On the other hand, precipitation trends were negative, especially in the summer season (decrease by 0.55 mm per year), when the temperature values themselves increased the most.

Key words: Tara River, flow, temperature, precipitation, snow, trend.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Ћулафић, Г. Љ., Милановић Пешић, А., & Голијанин, Ј. (2023). Прoмjeнe вриjeднoсти климaтских eлeмeнaтa и њихoв утицaj нa вoдни рeжим горњег тока Тaрe. Гласник/Herald, 27, 51‒69. https://doi.org/10.7251/HER2327051C

Ćulafić, G. LJ., Milanović Pešić, A., & Golijanin, J. (2023). Changes in the Values of Climate Elements and Their Impact on the Water Regime of the Upper Stream of Tara River. Гласник/Herald, 27, 51‒69. https://doi.org/10.7251/HER2327051C


Аутор за кореспонденцију: Голуб Љ. Ћулафић, Завод за хидрометеорологију и сеизмологију Црне Горе, 4 Пролетерске 19, 81000 Подгорица, Црна Гора, E-mail: golub.culafic@meteo.co.me
Corresponding author: Golub Lj. Ćulafić, Institute of Hydrometeorology and Seismology of Montenegro, 4 Proleterske 19, 81000 Podgorica, Montenegro, E-mail: golub.culafic@meteo.co.me