Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 556.5:502.3/.7
DOI 10.7251/HER2218061G
DOWNLOAD


Рајко Гњато1, Радослав Декић1, Горан Трбић1, Светлана Лолић1, Обрен Гњато2 и Татјана Попов1
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска
2Висока школа за туризам и хотелијерство, Требиње, Република Српска

 

Сажетак: Током љета 2016. године обављена су истраживања глацијалних језера Горње и Доње Баре на планини Зеленгори у циљу утврђивања квалитета језерске воде и утврђивања карактеристичних процеса у језерским базенима. Сем морфометријских мјерења, извршено је мјерење температуре воде језерских базена на различитим дубинама. Узети су узорци воде како би се утврдили физичко-хемијски, микробиолошки и сапробиолошки параметри. Резултати истраживања су показали изражене процесе еутрофизације језера Горње Баре. Интензивна примарна продукција у површинском слоју овог језера огледа се у израженој хиперсатурацији као резултат
фотосинтетске активности фитопланктона и макрофита. На дну језера изражена је хипосатурација усљед микробиолошке разградње органске материје. Такође, истраживање је обухватило параметре кисеоничног режима и pH вриједност: На основу њих вода језера Горње Баре сврстана је у III класу и директна је посљедица интензивног развоја фитопланктона у периоду узорковања. Састав фитопланктонске заједнице указује на β-мезосапробну воду. Вриједности физичко-хемијских параметара језерске воде су у оквиру I, а санитарно-микробиолошких у оквиру II класе. Језеро Доње Баре има олигосапробну воду одличног квалитета. Сем нешто повишених вриједности концентрације суспендованих материја, засићеност воде кисеоником, бројност аеробних хетеротрофних и укупних колиформних бактерија одговара II класи површинских вода. Вриједности осталих праћених параметара биле су у оквиру I класе. Извор којим се језеро напаја водом, према физичко-хемијским и санитарно-микробиолошким параметрима, одговара I класи, док отока има нешто повишену концентрацију суспендованих материја. Бројност бактерија одговара II класи површинских вода. Интензиван развој фитопланктона и макрофита доводи до нагомилавања органске материје на дну и убрзава процес старења језера.
Кључне ријечи: квалитет воде, глацијална језера, Горње и Доње Баре, Зеленгора.


 

GORNJE BARE AND DONJE BARE LAKES − SOME ELEMENTS
OF SUSTAINABILITY AND LAKE WATER QUALITY


Rajko Gnjato1, Radoslav Dekić1, Goran Trbić1, Svetlana Lolić1, Obren Gnjato2 and Tatjana Popov1
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska
2College of Tourism and Hotel Management, Trebinje, Republic of Srpska

 

Abstract: During the summer of 2016, a research was carried out at the glacial lakes of Gornje Bare and Donje Bare at the Zelengora Mountain in order to determine the lake water quality and to find out typical processes in the lakes. Apart from morphometric measurements, the lake water temperature at different depths was measured. The water sampling was conducted to determine physical-chemical, microbiological and saprobiological parameters. The research results discovered distinctive eutrophication processes in the Gornje Bare Lake. The intense primary production in the lake surface layer is reflected in a pronounced hypersaturation as a result of phytoplankton and macrophytes photosynthetic activities. At the bottom of the lake, hyposaturation is evident due to microbiological decomposition of organic matter. In addition, the survey included the parameters of the oxygen regime and the pH value: based on these parameters, the water of Gornje Bare Lake was classified in Class III, which was a direct consequence of the intensive phytoplankton development during the sampling periods. The composition of the phytoplankton community indicated β-mesosaprobic water. The values of the physical-chemical parameters of the lake water were within the scope of Class I, whereas the values of the sanitary-microbiological parameters were within Class II. Donje Bare Lake has oligosaprobic water of an excellent quality. Except slightly elevated concentrations of suspended matter and water saturation with oxygen, the number of aerobic heterotrophic and total coliform bacteria corresponds to Class II of surface water quality. Values of other monitored parameters were within Class I. According to physicalchemical and sanitary-microbiological parameters, the water source which feeds the lake water corresponds to Class I, whereas the distributary which drains water from the lake has a somewhat elevated concentration of suspended matter.
The number of bacteria corresponds to Class II of surface water quality. The intense development of phytoplankton and macrophytes leads to the accumulation of organic matter at the lake bottom and accelerates the aging of the lake.
Key words: water quality, glacial lakes, Gornje Bare and Donje Bare Lakes, Zelengora Mountain


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, Р., Декић, Р., Трбић, Г., Лолић, С., Гњато, О., & Попов, Т. (2018). Горње и Доње Баре − неки елементи одрживости и квалитета језерске воде. Herald, 22, 61‒77. doi:10.7251/HER2218061G
Gnjato, R., Dekić, R., Trbić, G., Lolić, S., Gnjato, O., & Popov, T. (2018). Gornje Bare and Donje Bare Lakes − Some Elements of Sustainability and Lake Water Quality. Herald, 22, 61‒77. doi:10.7251/HER2218061G


Аутор за кореспонденцију: Рајко Гњато, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org