Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 327.51::911.3
DOI 10.7251/HER2117003G
DOWNLOAD


Рајко Гњато1, Срђа Поповић2 и Обрен Гњато3
1Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска
2Факултет за медитеранске пословне студије, Тиват, Црна Гора
3Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње, Република Српска

 

Сажетак: Централно питатње овог рада тиче се географског простора схваћеног у смислу повезаних и међузависних елемената природне и антропогене средине. Географски простор и форме географског простора (геопросторности) доводе се у везу с логиком простора и просторним мишљењем као ресурсом и иницијалним
фактором развојних процеса на свим нивоима геопросторне организације, од локалног до глобалног. Ово становиште позиционира географију као науку о географском простору и формама геопросторности.
Кључне ријечи: географија, географски простор, географија простора, елементи простора, функције простора, просторно мишљење, логика простора.


 

GEOGRAPHY AND SPACE

 

Rajko Gnjato1, Srđa Popović2 and Obren Gnjato3
1Faculty of Natural Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska
2Mediteranian Buisness Studies College, Tivat, Montenegro
3College of tourism and hotel management Trebinje, Republika Srpska

 

Abstract: The central issue of the paper refers to geographical space, which is being perceived as a sum of connected and inter-reliant elements of natural and anthropogenic environment. In addition, geographical space and its forms (geospatiality) are being brought into connection with the space logic and spatial thinking as resources and initial factors of development processes at all levels of geospatial organization, ranging from local to global ones. This point of view makes geography a science on geographical space and forms of geo-spatiality.
Key words: geography, geographical space, geography of space, elements of space, functions of space, spatial thinking, space logic.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, Р., Поповић, С., & Гњато, О. (2017). Географија и простор. Herald, 21, 3−15. doi: 10.7251/HER2117003G
Gnjato, R., Popović, S., & Gnjato, O. (2017). Geography and Space. Herald, 21, 3−15. doi: 10.7251/HER2117003G


Аутор за кореспонденцију: Рајко Гњато, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org