Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 327.51::911.3
DOI 10.7251/HER2117003G
DOWNLOAD


Rajko Gnjato1, Srđa Popović2 i Obren Gnjato3
1Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska
2Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, Crna Gora
3Visoka škola za turizam i hotelijerstvo Trebinje, Republika Srpska

 

Sažetak: Centralno pitatnje ovog rada tiče se geografskog prostora shvaćenog u smislu povezanih i međuzavisnih elemenata prirodne i antropogene sredine. Geografski prostor i forme geografskog prostora (geoprostornosti) dovode se u vezu s logikom prostora i prostornim mišljenjem kao resursom i inicijalnim
faktorom razvojnih procesa na svim nivoima geoprostorne organizacije, od lokalnog do globalnog. Ovo stanovište pozicionira geografiju kao nauku o geografskom prostoru i formama geoprostornosti.
Ključne riječi: geografija, geografski prostor, geografija prostora, elementi prostora, funkcije prostora, prostorno mišljenje, logika prostora.


 

GEOGRAPHY AND SPACE

 

Rajko Gnjato1, Srđa Popović2 and Obren Gnjato3
1Faculty of Natural Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska
2Mediteranian Buisness Studies College, Tivat, Montenegro
3College of tourism and hotel management Trebinje, Republika Srpska

 

Abstract: The central issue of the paper refers to geographical space, which is being perceived as a sum of connected and inter-reliant elements of natural and anthropogenic environment. In addition, geographical space and its forms (geospatiality) are being brought into connection with the space logic and spatial thinking as resources and initial factors of development processes at all levels of geospatial organization, ranging from local to global ones. This point of view makes geography a science on geographical space and forms of geo-spatiality.
Key words: geography, geographical space, geography of space, elements of space, functions of space, spatial thinking, space logic.


CITIRAJTE (Cite this article):
Gnjato, R., Popović, S., & Gnjato, O. (2017). Geografija i prostor. Herald, 21, 3−15. doi: 10.7251/HER2117003G
Gnjato, R., Popović, S., & Gnjato, O. (2017). Geography and Space. Herald, 21, 3−15. doi: 10.7251/HER2117003G


Autor za korespondenciju: Rajko Gnjato, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org