Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 331.101.264.2(497.6Република Српска)
DOI https://doi.org/10.7251/HER2327181D
DOWNLOAD.pdf


Драгица Делић1 и Лука Сабљић1
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска, БиХ

 

Сажетак: Рад анализира промјене у запослености по секторима привреде у Републици Српској и њеним нодално-функционалним регијама у периоду 2009–2019. године. Анализа промјена у структури запослених урађена је методом промјене удјела (shift-share) како би се утврдило да ли су укупни учинци промјена запослености у регијама у односу на национални просјек резултат његове економске структуре и/или стопа раста његових сектора. Посматрано је кретање броја запослених на националном нивоу (у овом случају нивоу Републике Српске), регионалном нивоу (регије Републике Српске) и локалном нивоу (градови и општине у припадајућим регијама). Резултати указују на изражену регионалну неједнакост у запослености. Национална компонента запослености, то јесте промјена узрокована националним трендом, највећа је у Бањалучкој регији, затим у Добојско-бијељинској и Сарајевско-зворничкој регији, а најмања у Требињско-фочанској регији. Резултати анализе секторске компоненте указују на то да кретање броја запослених на националном нивоу негативно утиче на кретање броја запослених на нивоу свих регија у прва три сектора, од којих је највећа негативна промјена забиљежена у секундарном сектору у свим регијама. Позитивну вриједност промјене биљежи само квартарни сектор, највећу у Бањалучкој регији, а најмању у Требињско-фочанској регији. Резултати анализе локалне компоненте на нивоу регија Републике Српске указују на то да само Бањалучка регија има конкурентске предности када је у питању кретање укупног броја запослених.

Кључне ријечи: регионална неједнакост, економски раст, метода промјене удјела (shift-share), Република Српска.


REGIONAL DIFFERENTIATION OF STRUCTURAL CHANGES IN EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

Dragica Delić1 and Luka Sabljić1
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H

 

Abstract: The study examines shifts in workforce distribution across economic sectors within the the Republic of Srpska and its nodal-functional regions during the years 2009 to 2019. The examination of alterations in the employee composition was carried out through the application of the shift-share methodology. This approach aimed to ascertain whether the collective impacts of employment changes in the regions, in comparison to the national average, can be attributed to their economic structure, the growth rates of their respective sectors, or a combination thereof. Employee count fluctuations were monitored across multiple tiers: the national scale (specifically, the Republic of Srpska), the regional level (encompassing various regions within the Republic of Srpska), and the local level (encompassing cities and municipalities within those respective regions). The findings suggest significant disparities in employment across different regions. The employment’s national element, which signifies the alteration due to the overall national trend, is most substantial in the Banja Luka region, succeeded by the Doboj-Bijeljina and Sarajevo-Zvornik regions. Conversely, it is least prominent in the Trebinje-Foča region. The outcomes derived from the examination of the sector-specific element reveal that changes in the employee count at the national level exert a detrimental influence on the employee count alterations across all regions, particularly within the first three sectors. Notably, the most substantial adverse shift was observed in the secondary sector across all regions. Solely the quaternary sector demonstrated a positive change value, with the most significant increase noted in the Banja Luka region and the smallest in the Trebinje-Foča region. The findings from the assessment of the regional-level local component within the Republic of Srpska suggest that exclusively the Banja Luka region possesses competitive strengths concerning the fluctuations in the overall employee count.

Key words: regional inequality, economic expansion, shift-share method, Republic of Srpska.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Делић, Д., & Сабљић, Л. (2023). Регионалнa диференцијацијa структурних промјена запослености становништва Републике Српске. Гласник/Herald, 27, 181‒200. https://doi.org/10.7251/HER2327181D

Delić, D., & Sabljić, L. (2023). Regional Differentiation of Structural Changes in Employment of the Population of the Republic of Srpska. Гласник/Herald, 27, 181‒200. https://doi.org/10.7251/HER2327181D


Аутор за кореспонденцију: Драгица Делић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: dragica.delic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Dragica Delić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: dragica.delic@pmf.unibl.org