Оригинални научни рад
UDC: 371:316.346.3(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Драшко Маринковић1 и Бранка Маринковић2
1 Природно-математички факултет, Бањалука
2 Посдипломац Одсјека за просторно планирање Географског факултета, Београд

 

Сажетак: У раду се анализирају промјене кретања броја ученика у основним и средњим школама у Републици Српској у периоду 1996‒2005. године. Промјене образовних карактеристика становништва резултат су специфичног друштвено-економског развоја, па с тим у вези разматране су посљедице смањења броја уписаних ученика у појединим општинама Српске. Анализом мреже школа и структуре образовног система указано je на регионалну диференцираност којом се отварају само нека питања значајна за посматрање становништва као кључног елемента и фактора регионалне структуре и организације простора. Наведена демогеографска регионализација требала би да обједини сложени систем појава и процеса развоја становништва, који настају као посљедица дјеловања бројних чинилаца природног и друштвено-економског окружења, али и образовног потенцијала са којим у будућности може да рачуна геопростор Републике Српске.
Кључне ријечи: ученици, основне и средње школе, регионална диференцираност, образовни систем.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Маринковић, Д., & Маринковић, Б. (2007). Регионална диференцираност кретања броја ученика основних и средњих школа у Републици Српској. Herald, 11, 124‒134.