UDK: 551.577.51(497.6 RS)
doi:10.7251/HER0913071T
DOWNLOAD .pdf


Goran Trbić1, Vladan Ducić2 i Nada Rudan3
1Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
2Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
3Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske

 

Sažetak: U radu su analizirane promjene količina padavina i njihov regionalni raspored u Republici Srpskoj. Istraživanja su vršena za periode 1961‒1990. i 1999‒2008, na bazi podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Dobijeni rezultati ukazuju na nesignifikantna odstupanja za većinu meteoroloških stanica. U centralnom planinskom pojasu prisutan je trend povećanja padavina na godišnjem nivou i po sezonama, dok je tokom ljetnog perioda na većini meteoroloških stanica prisutan trend smanjenja padavina. Dosadašnja istraživanja i dobijeni rezultati ukazuju na neminovnost kalibracije modela IPCC u vezi sa scenarijem promjene količina padavina za ovaj dio Jugoistoče Evrope.
Ključne riječi: Režim padavina, promjene količine padavina, Republički hidrometeorološki zavod, Republika Srpska, IPCC.


 

REGIONAL CHANGES OF PRECIPITATION AMOUNT IN REPUBLIC OF SRPSKA

 

Goran Trbić1, Vladan Ducić2 and Nada Rudan3
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska
2University of Belgrade, Faculty of Geography, Banja Luka, Republic of Serbia
3Republic Hydrometeorological Service, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: This paper analyzes the amount of rainfall changes and their regional distribution in Bosnia and Herzegovina. Research carried out for the period 1961-1990. and 1999-2008, based on data obtained from the Republic Hydrometeorological Service of the Republika Srpska. The results indicate insignificant differences for the majority ofmeteorological stations. In the central mountain region, there is a trend of increasing rainfall, while during the summer period, at most meteorological stations is present a decreasing trend of rainfall. Results of the previous research indicate the necessity of calibration the IPCC models in relation to the amount of rainfall change scenarios for this part of SEE. Key words: Precipitation regime, changes the amount of rainfall, Republic Hydrometeorological Service, Republika Srpska, IPCC.


CITIRAJTE (Cite this article):
Trbić, G., Ducić, V., & Rudan, N. (2010). Regionalne promjene količina padavina u Republici Srpskoj. Herald, 13, 66-72. doi:10.7251/HER0913071T


Autor za korespondenciju: Goran Trbić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Goran Trbić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org