Originalan naučni rad
UDC: 911.2:556(497.15-15X282)
DOWNLOAD .pdf


Čedomir Crnogorac
Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

 

Sažetak: Ovim radom, nakon provedenih istraživanja, definišu se značajnije fizičkogeografske karakteristike sliva rijeke Velike Usore i rješavaju određeni geomorfološki problemi. Značajni rezultati istraživanja su: definisanje nastanka vodotoka Velike Usore, otkriće pojava epigenije i determinisanje terasnih nivoa u dolini Velike Usore.
Ključne riječi: sliv, rijeka Velika Usora, geološka evolucija, klima, hidrologija, terasni nivoi, epigenija, geomorfologija.


CITIRAJTE (Cite this article):
Crnogorac, Č. (1998). Rezultati fizičko-geografskih istraživanja sliva Velike Usore. Herald, 3, 5‒19.