Originalni naučni rad
UDC: 502.21:551.435.13(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Radislav Tošić
Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

 

Sažetak: Prirodni resursi predstavljaju raznovrsna prirodna tijela, materije i pojave koje čovjek koristi kako bi podmirio svoje potrebe. Neke od prirodnih resursa čovjek koristi u izvornom obliku, a neke prerađuje kako bi ih prilagodio specifičnim potrebama. U cilju pravilnog poimanja, korišćenja i zaštite riječnog nanosa kao prirodnog resursa, izvršena je analiza raspoloživih resursa riječnog nanosa na teritoriji Republike Srpske. Pored toga, definisane su određene preporuke u smislu racionalnog upravljanja resursima riječnog nanosa na prostoru Republike Srpske.
Ključne riječi: prirodni resursi, riječni nanos, erozija, Republika Srpska.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, R. (2008). Riječni nanos ‒ resurs Republike Srpske. Herald, 12, 161‒176.