Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 551.524(560)
DOI 10.7251/HER2117133S
DOWNLOAD


Serhat Sensoy1, İhsan Çiçek2, Necla Türkoğlu2, Volkan Darende1
1Turkish State Meteorological Service, Ankara, Turkey
2Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography

 

Сажетак: О односу NAO индекса и падавина и средње температуре у Турској су проведене бројне студије (Türkoğlu et. al, 2006, Türkeş and Erlat, 2003). У раду ћемо анализирати управо овај однос усљед недовољних података о утицају NAO индекса на број мразних дана те на максималну и средњу максималну температуру. Параметри телеконекције у мањој или већој мјери утичу на глобалну климу те на њену диференцијацију према регионима. Турска је удаљена од океана а на климу у овој земљи више утиче NAO него ENSO (Sensoy et al, 2011). Рад се бави могућим утицајима NAO индекса (сјеверно-атлантске осцилације) на број мразних дана, те на максималну и средње максималну температур у Турској. Коришћени су подаци са 41 хидрометеоролошке станице у Турској и то вриједности за број мразних дана, екстремне максималне температуре и средње максималне температуре за временски период од 1960. до 2015.године. Најновији подаци NAO индекса су преузети са NCAR/UCAR Националног центра за атмосферска истраживања. Преузете су само вриједности индекса веће од ±0.5како бисмо елиминисали неутралну фазу NAO индекса. Мразним даном се сматра онај дан када је минимална дневна температура ваздуха испод 0°C. Поред тога, коефицијенти корелације су израчунати коришћењем Pearson формуле и за средње максималне и за екстремне максималне температуре, као и параметри броја мразних дана укључујући мјесечни ниво и DJFM. Сматра се да је корелација слаба ако су вриједности r између ± 0.10-0.29, за вриједности ± 0.30-0.49 она је умјерена, а за вриједности 0.50-1.00 је висока. Поред тога, ± приказује смјер корелације. Уколико је израчуната статистичка вриједност (t) већа од циљане табеларне вриједности (према степену слободе и нивоу значаја), хипотеза се не може потврдити те неће бити значајне корелације. У нашем раду, степен слободе износи 56-2 = 54, а израчунати праг је ± 0.27 за α = 0,05 и ± 0.34 за α = 0,01. Према добијеним резултатима, однос између NAO индекса и максималне температуре је негативан, што заправо значи да негативан NAO индекс доводи до повећања максималне температуре. Умјерене/повишене и значајне негативне корелације су измјерене у мају, децембру, те DJFM у већини станица. Постоји слаба позитивна корелација почетком и крајем јесени (септембар и новембар). Уопштено говорећи, постоји слаба негативна веза између NAO индекса и средње максималне температуре, мада се у јуну и октобру јављају умјерене и статистички значајне корелације будући да су то прелазни мјесеци. Другим ријечима, негативни NAO индекс доводи до повећања средње максималне температуре, док се слаба позитивна корелација јавља у августу. Однос између NAO индекса и броја мразних дана је углавном позитиван, што значи да ће позитивни NAO индекс повећати број мразних дана док ће негативан индекс довести до мањег броја истих. На већини метеоролошких станица је забиљежена висока и статистички значајна позитивна корелација код DJFM осим у Истамбулу, Текирдагу, Чанакалеу и Мерсину. Према резултатима, DJFM NAO индекс нарочито утиче на климу у Турској усљед атмосферске циркулације. Средња температура у Турској у порасту је од 1981. године. Правац односа температуре је негативан док је позитиван када је ријеч о броју мрзних дана.
Кључне ријечи: Турска, NAO индекс, температура, мразни дани


 

RELATIONSHIP BETWEEN NAO INDEX, FROST DAYS, EXTREME AND
MEAN MAXIMUM TEMPERATURE IN TURKEY

 

Serhat Sensoy1, İhsan Çiçek2, Necla Türkoğlu2, Volkan Darende1
1Turkish State Meteorological Service, Ankara, Turkey
2Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography

 

Abstract: More studies have been carried out on relations NAO index with Turkey’s precipitation and mean temperature (Türkoğlu et. al, 2006, Türkeş and Erlat, 2003). Due to luck of study on effect of NAO on number of frost days and maximum and mean maximum temperature, in this study we investigated this relationship. Teleconnection parameters are more or less affecting world climate differentiating by the regions. Turkey is far away from the oceans. Turkey climate is more affected by NAO rather than ENSO (Sensoy et al, 2011). In this study, possible impacts of North Atlantic Oscillation (NAO) Index on number of Frost Days, Maximum Temperature and Mean Maximum Temperature in Turkey have been investigated. Number of frost days, extreme maximum temperature and mean maximum temperature data of forty-one Turkish climate stations have been used from 1960 to 2015. Latest Hurrell North Atlantic Oscillation (NAO) Index (station-based) data have been downloaded from NCAR/UCAR, The National Center for Atmospheric Research. Only greater than ±0.5 NAO Index has been taken in order to eliminate neutral phase of the NAO index. Frost Day (FD0) is the day with daily minimum temperature below 0°C. In relation with NAO index, correlation coefficients have been calculated by using Pearson formula for both mean maximum and extreme maximum temperature and number of frost day parameters including monthly and DJFM. It assumes that if r is in between ± 0.10-0.29 correlation is weak, ± 0.30-0.49 it’s moderate and 0.50-1.00 its high. ± shows the direction of correlation. If calculated Test statistic (t) value, greater than selected table value (according to degree of freedom and significance level) Ho hypotesis will refused, there is significant correlation. In this study degree of freedom is 56-2 = 54 and threshold has been calculated as ± 0.27 for α = 0,05 and ±0.34 for α = 0,01. The result shows that the relation between NAO Index and maximum temperature is negative. It means that negative NAO Index causing an increase in the maximum temperature. Moderate/higher and significant negative correlations has been found in May, December and DJFM in most of the stations. There are weak positive correlation when starting and ending autumn (September and November). Generally there are weak negative relationship between NAO Index and mean maximum temperature. But in June and October there are moderate and statistically significant ue to they are transition months. It means that negative NAO Index causing an increase in the mean maximum temperature. There is weak positive correlation in August. Generally the relation between NAO Index and number of frost days are positive. It means positive NAO index will be increased number of frost day but negative NAO Index will cause a decrease in number of frost days. Most of the stations indicate high and statistically significant positive correlation in DJFM except İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale and Mersin. The result shows that especially DJFM NAO Index is more affecting Turkey’s climate due to atmospheric circulation. Turkey mean temperature has increasing trend when NAO has decreasing since 1981. Direction of relationship for temperature is negative while it’s positive in number of frost day.
Key words: Turkey, NAO Index, Temperature, Frost Days


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Sensoy, S., Çiçek, İ., Türkoğlu, N. & Darende, V. (2017). Однос између NAO индекса, мразних дана и екстремних и средњих максималних вриједности температуре у Турској. Herald, 21, 133−145. doi:10.7251/HER2117133S
Sensoy, S., Çiçek, İ., Türkoğlu, N. & Darende, V. (2017). Relationship between NAO Index, Frost Days, Extreme and Mean Maximum Temperature in Turkey. Herald, 21, 133−145. doi:10.7251/HER2117133S