Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 556.52 (497.6 RS)
DOI 10.7251/HER2218103G
DOWNLOAD


Слободан Гњато
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска


Сажетак: У раду су анализирани средњи годишњи и мјесечни протицаји на ријеци Сани. На основу прикупљених података са хидролошкe станице Приједор, анализирани су трендови протицаја у периоду 1961−2014. године. Осим трендова, анализиране су промјене између два вишегодишња периода 1961-1990. и 1991-2014. године. У циљу идентификовања влажних и сушних периода извршено је рангирање година по водности. Aнализирана је повезаност трендова протицаја са климатским промјенама (промјенaма температуре ваздуха и падавина). Такође, испитана је повезаност варијабилности протицаја са атмосферским циркулацијама великих размјера на сјеверној хемисфери.
Кључне ријечи: средњи протицаји, тренд, функције густине вјероватноће, рангирање година по водности, Сана (Приједор), атмосферске циркулације великих размјера на сјеверној хемисфери.


 

ANALYSIS OF THE WATER DISCHARGE AT THE SANA RIVER


Slobodan Gnjato
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska


Abstract: The paper analyzes the mean annual and monthly water discharge at the Sana River. Trends in the river discharge for the 1961-2014 periods were analyzed based on data collected from Prijedor hydrological station. Next to the trends, alterations between the two long-term periods (1961-1990 and 1991-2014) were analyzed as well. In order to identify humid and dry periods, the years were ranked based on wateriness. Further, it was analyzed how discharge changes are conditioned by climate change (changes in air temperature and precipitation). The relationships between the discharge variability and the large atmospheric circulation patterns over the northern hemisphere were examined.
Key words: mean water discharge, trend, probability density functions, ranking years based on wateriness, the Sana River (Prijedor), large atmospheric cicrculation patterns over the northern hemisphere.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, С. (2018). Анализа протицаја на ријеци Сани. Herald, 22, 103‒116. doi:10.7251/HER2218103G
Gnjato, S. (2018). Analysis of the Water Discharge at the Sana River. Herald, 22, 103‒116. doi:10.7251/HER2218103G


Аутор за кореспонденцију: Слободан Гњато, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: slobodan.gnjato@pmf.unibl.org
Corresponding author: Slobodan Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: slobodan.gnjato@pmf.unibl.org