Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 556.52 (497.6 RS)
DOI 10.7251/HER2218103G
DOWNLOAD


Slobodan Gnjato
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska


Sažetak: U radu su analizirani srednji godišnji i mjesečni proticaji na rijeci Sani. Na osnovu prikupljenih podataka sa hidrološke stanice Prijedor, analizirani su trendovi proticaja u periodu 1961−2014. godine. Osim trendova, analizirane su promjene između dva višegodišnja perioda 1961-1990. i 1991-2014. godine. U cilju identifikovanja vlažnih i sušnih perioda izvršeno je rangiranje godina po vodnosti. Analizirana je povezanost trendova proticaja sa klimatskim promjenama (promjenama temperature vazduha i padavina). Takođe, ispitana je povezanost varijabilnosti proticaja sa atmosferskim cirkulacijama velikih razmjera na sjevernoj hemisferi.
Ključne riječi: srednji proticaji, trend, funkcije gustine vjerovatnoće, rangiranje godina po vodnosti, Sana (Prijedor), atmosferske cirkulacije velikih razmjera na sjevernoj hemisferi.


 

ANALYSIS OF THE WATER DISCHARGE AT THE SANA RIVER


Slobodan Gnjato
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska


Abstract: The paper analyzes the mean annual and monthly water discharge at the Sana River. Trends in the river discharge for the 1961-2014 periods were analyzed based on data collected from Prijedor hydrological station. Next to the trends, alterations between the two long-term periods (1961-1990 and 1991-2014) were analyzed as well. In order to identify humid and dry periods, the years were ranked based on wateriness. Further, it was analyzed how discharge changes are conditioned by climate change (changes in air temperature and precipitation). The relationships between the discharge variability and the large atmospheric circulation patterns over the northern hemisphere were examined.
Key words: mean water discharge, trend, probability density functions, ranking years based on wateriness, the Sana River (Prijedor), large atmospheric cicrculation patterns over the northern hemisphere.


CITIRAJTE (Cite this article):
Gnjato, S. (2018). Analiza proticaja na rijeci Sani. Herald, 22, 103‒116. doi:10.7251/HER2218103G
Gnjato, S. (2018). Analysis of the Water Discharge at the Sana River. Herald, 22, 103‒116. doi:10.7251/HER2218103G


Autor za korespondenciju: Slobodan Gnjato, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: slobodan.gnjato@pmf.unibl.org
Corresponding author: Slobodan Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: slobodan.gnjato@pmf.unibl.org