Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 556.55:627.17(285.2)(497.6)
DOI 10.7251/HER1923059G
DOWNLOAD .pdf


Слободан Гњато1, Радослав Декић1, Свјетлана Лолић1, Обрен Гњато2 и Марко Иванишевић1
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска
2Висока школа за туризам и хотелијерство, Требиње, Република Српска

 

Сажетак: Током љета 2016. године обављена су теренска и лабораторијска испитивања квалитета воде Котланичког језера на Зеленгори, извора којим се језеро напаја водом, те језерске отоке. Утврђени су физичко-хемијски, санитарно-микробиолошки и апробиолошки параметри узоркованих вода. Резултати анализа показали су висок еколошки статус и одсуство значајнијих параметара еутрофизације. Језерска вода је хиперсатурисана фотосинтетском активношћу макрофита подводне ливаде, а сапробиолошка анализа показује олигосапробна својства. На основу квалитативног и квантитативног састава алги и цијанобактерија у језерској води израчунат је индекс сапробности (1.32) према коме вода Котланичког језера одговара првој класи квалитета површинских вода, односно олиготрофним водама високог еколошког статуса. Вода извора којим се језеро напаја, као и вода језерске отоке, изврсног је квалитета.
Кључне ријечи: Котланичко језеро, Зеленгора, физичко-хемијска и бактериолошка анализа, квалитет воде.


 

ELEMENTS OF SUSTAINABILITY AND WATER QUALITY OF KOTLANIČKO LAKE

 

Slobodan Gnjato11, Radoslav Dekić1, Svjetlana Lolić1, Оbren Gnjato2 and Marko Ivanišević1
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathemtaics, Banja Luka, Republic of Srpska
2 College of Tourism and Hotel Management, Тrebinje, Republic of Srpska

 

Abstract: During the summer of 2016, field and laboratory examinations were carried out on the quality of the Kotlaničko Lake water, the source by which the lake is supplied with water and on the lake distributary. The physical-chemical, sanitarymicrobiological and saprobiological parameters of the sampled waters were determined. The research results showed a high ecological status and the absence of significant parameters of eutrophication. The lake water is hypersaturated by photosynthetic activity of the macrophyte of the submersed meadow, whereas saprobiological analysis determined oligosaprobic characteristics. Based on the qualitative and quantitative composition of algae and cyanobacteria in the lake water, the saprobity index of 1.32 was calculated which suggests that Kotlaničko Lake corresponds to Class I of surface water quality of, i.e. it is characterized by oligotrophic waters of high ecological status. The water of the source that supplies the lake, as well as the water of the lake’s distributary, is of an excellent quality.
Key words: Kotlaničko Lake, Zelengora Mountain, physical-chemical and sanitary-microbiological analysis, water,quality.


ЦИТИРАЈТЕ ОВАЈ РАД (Cite this paper)
Гњато, С., Декић, Р., Лолић, С., Гњато, О., & Иванишевић, М. (2019). Елементи одрживости и квалитета воде Котланичког језера. Herald, 23, 59‒72. doi:10.7251/HER1923059G
Gnjato, S., Dekić, R., Lolić, S., Gnjato, О., & Ivanišević, M. (2019). Elements of Sustainability and Water Quality of Kotlaničko Lake. Herald, 23, 59‒72. doi:10.7251/HER1923059G


Аутор за кореспонденцију: Слободан Гњато, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина; E-mail: slobodan.gnjato@pmf.unibl.org
Corresponding author: Slobodan Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: slobodan.gnjato@pmf.unibl.org