Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 327.39:341.217(4-672ЕУ)(497.6)
DOI 10.7251/HER2016077P
DOWNLOAD .pdf


Горан Поповић1, Милимир Лојовић2 и Огњен Ерић3
1Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, Република Српска
2Висока школа за туризам и хотелијерство, Требиње, Република Српска
3Крајина петрол а.д., Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Слободне економске зоне су пут за раст производње, извоза и запослености. У неким, глобално значајним привредама слободне зоне су фактор раста и техничко-технолошког прогреса. У Босни и Херцеговини област слободних зона има одговарајућу легислативу, али су економски резултати још минорни. У Европској унији слободне зоне су значајне за економски развој, посебно за одређене регионе. Проблематика слободних зона се рјешава у оквиру комунитарне легислативе, преко царинских и других прописа. Посебно су важни прописи о заштити конкуренције jep су привилегије у зонама супротне правилима о заштити конкуренције на заједничком тржишту. Од Рудинговог извјештаја и Примароло групе, па до данас, Унија чини напоре на хармонизацији тих супротности. Европска унија je афирмисала модел развоја слободних зона. Босна и Херцеговина je у фази евроинтеграција, при чему је средином 2015. године ступила на снагу пуна примјена Споразума о стабилизацији и
придруживању (ССП). Његова примјена ће промијенити околности у отварању слободних зона, и прилив страних директних инвестиција (СДП). Реално је очекивати да ће из ЕУ бити смањен интерес за инвестирање у слободне зоне у Босни и Херцеговини, док ће интерес неевропских, прије свега земаља из Азије порасти. Слободне зоне у Босни и Херцеговини M01Y постати мост за повољнији трансфер роба и технологија у Европску унщу.
Кључне ријечи: Слободне зоне, привилегије, Европска унија, Босна и Херцеговина, СДИ.


 

FREE ECONOMIC ZONES AND DEVELOPMENT OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE EUROINTEGRATION PROCESS

 

Goran Popović1, Milimir Lojojvić2 and Ognjen Erić3
1Faculty of Economics, University of BanjaLuka, the Republic of Srpska
2College of Tourism and Hotel Management, Trebinje, the Republic of Srpska
3Krajinapetrol a.d., Banja Luka, the Republic of Srpska

 

Abstract: Free zones are the way for increasing the production, export and employment. In some, globally significant economies, free zones are the factor of growth and technological progress. In Bosnia and Herzegovina, the field of free zones has appropriate legislation, but the economic results are still minor. In EU, free zones are important for economic development, especially in certain regions. The issue of free zones is being handled within the communitarian legislation, through customs’ and other regulations. The regulations of the protection of competition are especially important because the privileges in zones are contrary to the rule of protection of competition in the common market. From Ruding’s report and Plimarolo group to the present, the Union is making efforts to harmonize these opposites. The EU has affirmed the development model of free zones opening. Bosnia and Herzegovina is at the stage of European integration, at which, in the mid-2015 Bosnia and Herzegovina came into the full implementation of the Stabilization and Association Agreement (SAA). It’s appliaction will also change the circumstances in the opening of free zones and inflows of Foreign direct investment (FDI). It is realistic to expect that the EU will show low level of interest for investing into free zones in Bosnia and Herzegovina, while the interest of non-European countries, especially Asian countries, will be increased. Free zones in Bosnia and Herzegovina could become the bridge for better transfer of goods and technologies into the European Union.
Keywords: Free zones, Privileges, European Union, Bosnia and Herzegovina, FDI


Поповић, Г., Лојовић, М., & Ерић, О. (2016). Слободне економске зоне и развој Босне и Херцеговине у процесу евроинтеграција. Herald, 20, 77−95. doi:10.7251/HER2016077P
Popović, G., Lojović, M., & Erić, O. (2016). Free Economic Zones and Development of Bosnia and Herzegovina in the Eurointegration Process. Herald, 20, 77−95. doi:10.7251/HER2016077P