Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 327.39:341.217(4-672EU)(497.6)
DOI 10.7251/HER2016077P
DOWNLOAD .pdf


Goran Popović1, Milimir Lojović2 i Ognjen Erić3
1Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska
2Visoka škola za turizam i hotelijerstvo, Trebinje, Republika Srpska
3Krajina petrol a.d., Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Slobodne ekonomske zone su put za rast proizvodnje, izvoza i zaposlenosti. U nekim, globalno značajnim privredama slobodne zone su faktor rasta i tehničko-tehnološkog progresa. U Bosni i Hercegovini oblast slobodnih zona ima odgovarajuću legislativu, ali su ekonomski rezultati još minorni. U Evropskoj uniji slobodne zone su značajne za ekonomski razvoj, posebno za određene regione. Problematika slobodnih zona se rješava u okviru komunitarne legislative, preko carinskih i drugih propisa. Posebno su važni propisi o zaštiti konkurencije jep su privilegije u zonama suprotne pravilima o zaštiti konkurencije na zajedničkom tržištu. Od Rudingovog izvještaja i Primarolo grupe, pa do danas, Unija čini napore na harmonizaciji tih suprotnosti. Evropska unija je afirmisala model razvoja slobodnih zona. Bosna i Hercegovina je u fazi evrointegracija, pri čemu je sredinom 2015. godine stupila na snagu puna primjena Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju (SSP). Njegova primjena će promijeniti okolnosti u otvaranju slobodnih zona, i priliv stranih direktnih investicija (SDP). Realno je očekivati da će iz EU biti smanjen interes za investiranje u slobodne zone u Bosni i Hercegovini, dok će interes neevropskih, prije svega zemalja iz Azije porasti. Slobodne zone u Bosni i Hercegovini M01Y postati most za povoljniji transfer roba i tehnologija u Evropsku unщu.
Ključne riječi: Slobodne zone, privilegije, Evropska unija, Bosna i Hercegovina, SDI.


 

FREE ECONOMIC ZONES AND DEVELOPMENT OF
BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE EUROINTEGRATION PROCESS

 

Goran Popović1, Milimir Lojojvić2 and Ognjen Erić3
1Faculty of Economics, University of BanjaLuka, the Republic of Srpska
2College of Tourism and Hotel Management, Trebinje, the Republic of Srpska
3Krajinapetrol a.d., Banja Luka, the Republic of Srpska

 

Abstract: Free zones are the way for increasing the production, export and employment. In some, globally significant economies, free zones are the factor of growth and technological progress. In Bosnia and Herzegovina, the field of free zones has appropriate legislation, but the economic results are still minor. In EU, free zones are important for economic development, especially in certain regions. The issue of free zones is being handled within the communitarian legislation, through customs’ and other regulations. The regulations of the protection of competition are especially important because the privileges in zones are contrary to the rule of protection of competition in the common market. From Ruding’s report and Plimarolo group to the present, the Union is making efforts to harmonize these opposites. The EU has affirmed the development model of free zones opening. Bosnia and Herzegovina is at the stage of European integration, at which, in the mid-2015 Bosnia and Herzegovina came into the full implementation of the Stabilization and Association Agreement (SAA). It’s appliaction will also change the circumstances in the opening of free zones and inflows of Foreign direct investment (FDI). It is realistic to expect that the EU will show low level of interest for investing into free zones in Bosnia and Herzegovina, while the interest of non-European countries, especially Asian countries, will be increased. Free zones in Bosnia and Herzegovina could become the bridge for better transfer of goods and technologies into the European Union.
Keywords: Free zones, Privileges, European Union, Bosnia and Herzegovina, FDI


Popović, G., Lojović, M., & Erić, O. (2016). Slobodne ekonomske zone i razvoj Bosne i Hercegovine u procesu evrointegracija. Herald, 20, 77−95. doi:10.7251/HER2016077P
Popović, G., Lojović, M., & Erić, O. (2016). Free Economic Zones and Development of Bosnia and Herzegovina in the Eurointegration Process. Herald, 20, 77−95. doi:10.7251/HER2016077P