Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 338.1(497.6РС):911.375(497.6РС)
DOI 10.7251/HER2125121M
DOWNLOAD


 

Мира Мандић1 и Драгица Делић1
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У раду се анализирају социјалногеографске посљедице у геопростору Републике Српске (РС) изазване промјенама структуре привреде у условима транзиције друштвеног система. У фокусу рада је укупност географске стварности (геокомлекси, ресурси, структура привреде, демографска кретања, урбани и инфраструктурни системи). Компаративном анализом утврђују се промјене у структури привреде геопростора РС у периоду 1990−2019. године и њихова узрочно-посљедична рефлексија на физичкогеографске и социјалногеографске структуре простора и друштва. Валоризација укупних потенцијала геопростора, управљање развојним могућностима те покретање привредних активности детерминисани су перцепцијом простора и просторно-функционалном организацијом, који се суштински мијењају у транзиционим друштвеним односима умањујући развојну перспективу. Простор РС диференцира се на више и мање просперитетна и проблемска подручја. У раду се сугеришу приступи вредновању капацитета појединих геосистема и њихових структура (хидросистеми, шумски системи, агросистеми, насеобински, итд.) и поступци у просторно-функционалном организовању. Рад има теоријски и практични значај кроз аргументовање развојних могућности и развојних ефеката произашлих из различитих приступа вредновању геопростора и сагледавања могућности интегрисања у савремене развојне процесе и потребе модерног друштва.
Кључне ријечи: геопростор, Република Српска, социјалногеографске структуре, привреда, транзиција, развој.


 

SOCIO-GEOGRAPHICAL CONSEQUENCES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE REPUBLIC OF SRPSKA’S ECONOMY

 

Mira Mandić1 and Dragica Delić1
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The paper analyzes the socio-geographical consequences in the geospace of the Republic of Srpska (RS) caused by changes in the structure of the economy in the conditions of transition of the social system. The focus of the paper is the totality of geographical reality (geo-complexes, resources, economic structure, demographic trends, urban and infrastructural systems). The comparative analysis determines the changes in the structure of the economy of the geospace of the RS in the period from 1990 to 2019 and their cause-and-effect reflection on the physical-geographical and socio-geographical structures of space and society. Valorization of total geospace potentials, management of development opportunities and initiation of economic activities are determined by the perception of space and spatial-functional organization, which essentially change in transitional social relations, diminishing the development perspective. The RS space is differentiated into more and less prosperous and problem areas. The paper suggests approaches to evaluating the capacity of individual geosystems and their structures (hydro systems, forest systems, agro systems, settlement, etc.) and procedures in spatial-functional organization. The paper has theoretical and practical significance through the argumentation of development possibilities and development effects resulting from different approaches to the evaluation of geospace and consideration of the possibilities of integration into modern development processes and the needs of modern society.
Keywords: geospace, the Republic of Srpska, socio-geographical structures, economy, transition, development.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Мандић, М., & Делић, Д. (2021). Социјалногеографске посљедице промјена у структури привреде Републике Српске. Гласник/Herald, 25, 121‒142. https://doi.org/10.7251/HER2125121M

Mandić, M., & Delić, D. (2021). Socio-Geographical Consequences of Structural Changes in the Republic of Srpska’s Economy. Гласник/Herald, 25, 121‒142. https://doi.org/10.7251/HER2125121M


Аутор за кореспонденцију: Мира Мандић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Mira Mandić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org