Pregledni naučni rad
UDC: 323.1(=861)
DOWNLOAD .pdf


Mirko Grčić
Geografski fakultet, Beograd

 

Sažetak: U jednom od prethodnih radova pisao sam o geopolitičkom položaju i evoluciji srpske državnosti u kontekstu Cvijićeve teorije balkanskog „centra“ i „periferije“ (Grčić M: (b), 2000). Cilj ovoga rada je da ukaže na istorijske korjene i geopolitički značaj srpske državotvorne ideje u kontekstu teorije „otvorenosti“ i „zatvorenosti“ političkog prostora.
Ključne riječi: Srpski etnos, srpske zemlje, geokultura, geopolitika, geoekonomika.


CITIRAJTE (Cite this article):
Grčić, M. (2002). Srpska državotvorna ideja u prostoru i vremenu. Herald, 7, 7‒18.