Прегледни научни рад/Scientific review paper
UDC 316.347-054.73(=163.41)
10.7251/HER1115023G
DOWNLOAD .pdf


Рајко Гњато1, Мирјана Гајић2, Снежана Вујадиновић2 и Марко Станојевић1
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска
2Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија

 

Сажетак: У раду се говори о мјесту националне географије у систему географије као јединствене науке или једне из система географских наука. У вези с тим, дефинишу се предмет, задаци и циљеви проучавања националне географије. С теоријског, концептуалног и практичног становишта национална географија подразумијева двојак приступ предмету истраживања. С једне стране ради се о географији држава без обзира на то јесу ли оне настале на етнонационалном принципу или се ради о грађанским државама гдје сви грађани, ма каква етничка или било која друга обиљежја имају, припадају истој нацији. С друге стране, национална географија веже се за етнотериторијалност нације без обзира на то да ли та нација припада једној или више држава, што се у потпуности односи на српску националну географију. На бази релевантних географских истраживања и истраживања сродних наука дају се претпоставке за могућа рјешења кључних проблема у српском геопростору (српским земљама), од којих у први план стављамо проблеме територијалне организације и положај српског етноса у постојећим политичко-територијалним системима (географским формама). У вези с поменутим и низом осталих проблема у српском геопростору из сфере политичког, економског, социјалног, културног и осталих видова развоја, те у вези с проблематиком природних ресурса, животне средине и сл., српска национална географија у посљедњих сто и више година дала је и даје могућа рјешења у форми модела који ће обезбиједити свеобухватан развој српског националног бића и његово духовно јединство, не доводећи у питање легитимне интересе осталих етноса у српском геопростору, па и оних који су процесом етногенезе у дужем или краћем историјском периоду дошли до статуса нације на рачун српског етноса и српског националног бића.
Кључне ријечи: Српска национална географија, српске земље, нација, етнос, етногенеза, држава, српски етнички простор, српски духовни простор, бивша СФРЈ.SERBIAN NATIONAL GEOGRAPHY – THEORETICAL FOUNDATIONS AND ITS POTENTIAL ROLE IN SOLVING MODERN GEOPOLITICAL ISSUES IN SERBIAN COUNTRIES

 

Rajko Gnjato1, Mirjana Gajić2, Snežana Vujadinović2 and Marko Stanojević1
1College of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska
2College of Geography, University of Belgrade, Republic Serbia

 

Abstract: The paper discusses the position of national geography within the system of geography as a unique science, or being one of the geographical branches. Regarding this, the subject matter, tasks, and goals of national geography are being defined. From the theoretical, conceptual, and practical points of view, national geography refers to dual approach to the subject matter. On one hand, there is the geography of states, depending on whether the states originate from an ethnical-national principle, or they are civil states in which all the citizens belong to the same nation regardless of their ethnical or any other characteristic. On the other side, national geography is connected with ethnical territoriality of a nation no matter whether a nation belongs to one or several countries, all of which tightly refers to Serbian national geography. Based on the relevant researches of geography and its complementary sciences, there have been hypotheses that potentially solve the issues of Serbian geospace (Serbian lands). Among these, we stress out the issues of territorial organization and position of Serbian ethnos within the existing political-territorial systems (geographical forms). Regarding this one and many other issues of Serbian geospace within the spheres of political, economic, social, cultural, and other aspects of development as well as with the reference to natural resources, or environment, in the past centuryor so, Serbian national geography has provided and is still providing possible solutions through models that might grant an overall progress of the Serbian nation and spirit without threatening the legitimate interests of other ethnical groups within the Serbian geospace – including those who have attained the status of a nation through the process of etnogenesis over both short and long time periods, and thereby affected the Serbian national being.
Key words: Serbian national geography, Serbian countries, nation, ethnos, ethnogenesis, state, Serbian ethnical space, former SFRJ


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, Р., Гајић, М., Вујадиновић, С., & Станојевић, М. (2012). Српска национална географија − теоријска утемељеност и могућа улога у рјешавању савремених геополитичких проблема у српским земљама. Herald, 15, 23−52. doi:10.7251/HER1115023G
Gnjato, R., Gajić, M., Vujadinović, S., & Stanojević, M. (2012). Serbian National Geography – Theoretical Foundations and Its Potential Role in Solving Modern Geopolitical Issues in Serbian Countries. Herald, 15, 23−52. doi:10.7251/HER1115023G


Аутор за кореспонденцију: Рајко Гњато, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org