Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 551.588 (497.6 MOSTAR)
DOI 10.7251/HER2218079P
DOWNLOAD


Татјана Попов, Слободан Гњато и Горан Трбић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Рад анализира промјене екстремних климатских индекса у Мостару (Босна и Херцеговина) у периоду 1961−2015. године. Функције густине вјероватноће за 30 индекса екстремних температура и падавина израчунате су за два потпериода: 1961−1990. и 1991−2015. године. Резултати показују да је већина топлих температурних индекса забиљежила значајно помјерање дистрибуције према вишим вриједностима индекса у другом периоду. Мање изражено помјерање према нижим вриједностима индекса утврђено је за хладне температурне индексе. Међутим, оба обрасца промјена указују да је на истраживаном подручју од 1990-их присутан изражен тренд загријавања. Анализе су показале да су најизраженије промјене забиљежене у сезони љето. Дистрибуција индекса екстремних падавина није показала једноставан образац помјерења у расподјели између два наведена периода. Промјене вриједности параметара дистрибуције Генерализованих екстремних вриједности (локацијског
параметра, параметра дисперзије и параметра облика) сугеришу да су у посматраном периоду интензитет и варијабилност температура и падавина повећани.
Кључне ријечи: екстремни климатски индекси, функција густине вјероватноће, дистрибуција Генерализованих екстремних вриједности (ГЕВ), климатске промјене, Мостар (Босна и Херцеговина).


 

ANALYSIS OF CHANGES IN EXTREME CLIMATE
INDICES IN MOSTAR


Tatjana Popov, Slobodan Gnjato and Goran Trbić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Аbstract: The study analyzes changes in extreme climate indices in Mostar (Bosnia and Herzegovina) during the 1961–2015 periods. The probability density functions for 30 extreme temperature and precipitation indices were calculated for the two sub-periods: 1961–1990 and 1991–2015. Given the results, majority of warm temperature indices displayed the significant distributional shifts towards higher index values in latter period. Less prominent shifts towards lower index values were determined for cold temperature indices. However, both patterns of change indicate a prominent warming trend over the study area since the 1990s. Seasonal analysis showed that most pronounced changes were detected during the summer season. The extreme precipitation indices did not exhibit a simple shift in the distribution between the two specified periods. Analysis of the Generalized Extreme Value distribution parameters (location, scale and shape) suggests that temperature and precipitation intensity and variability increased during the observed period.
Key words: extreme climate indices, probability density function, Generalized Extreme Value distribution, climate change, Mostar (Bosnia and Herzegovina).


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Попов, Т., Гњато, С., & Трбић, Г. (2018). Анализа промјена екстремних климатских индекса у Мостару. Herald, 22, 79‒102. doi:10.7251/HER2218079P
Popov, T., Gnjato, S., & Trbić, G. (2018). Analysis of Changes in Extreme Climate Indices in Mostar. Herald, 22, 79‒102. doi:10.7251/HER2218079P


Аутор за кореспонденцију: Татјана Попов, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org
Corresponding author: Tatjana Popov, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org