Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 551.588 (497.6 MOSTAR)
DOI 10.7251/HER2218079P
DOWNLOAD


Tatjana Popov, Slobodan Gnjato i Goran Trbić
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Rad analizira promjene ekstremnih klimatskih indeksa u Mostaru (Bosna i Hercegovina) u periodu 1961−2015. godine. Funkcije gustine vjerovatnoće za 30 indeksa ekstremnih temperatura i padavina izračunate su za dva potperioda: 1961−1990. i 1991−2015. godine. Rezultati pokazuju da je većina toplih temperaturnih indeksa zabilježila značajno pomjeranje distribucije prema višim vrijednostima indeksa u drugom periodu. Manje izraženo pomjeranje prema nižim vrijednostima indeksa utvrđeno je za hladne temperaturne indekse. Međutim, oba obrasca promjena ukazuju da je na istraživanom području od 1990-ih prisutan izražen trend zagrijavanja. Analize su pokazale da su najizraženije promjene zabilježene u sezoni ljeto. Distribucija indeksa ekstremnih padavina nije pokazala jednostavan obrazac pomjerenja u raspodjeli između dva navedena perioda. Promjene vrijednosti parametara distribucije Generalizovanih ekstremnih vrijednosti (lokacijskog
parametra, parametra disperzije i parametra oblika) sugerišu da su u posmatranom periodu intenzitet i varijabilnost temperatura i padavina povećani.
Ključne riječi: ekstremni klimatski indeksi, funkcija gustine vjerovatnoće, distribucija Generalizovanih ekstremnih vrijednosti (GEV), klimatske promjene, Mostar (Bosna i Hercegovina).


 

ANALYSIS OF CHANGES IN EXTREME CLIMATE
INDICES IN MOSTAR


Tatjana Popov, Slobodan Gnjato and Goran Trbić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The study analyzes changes in extreme climate indices in Mostar (Bosnia and Herzegovina) during the 1961–2015 periods. The probability density functions for 30 extreme temperature and precipitation indices were calculated for the two sub-periods: 1961–1990 and 1991–2015. Given the results, majority of warm temperature indices displayed the significant distributional shifts towards higher index values in latter period. Less prominent shifts towards lower index values were determined for cold temperature indices. However, both patterns of change indicate a prominent warming trend over the study area since the 1990s. Seasonal analysis showed that most pronounced changes were detected during the summer season. The extreme precipitation indices did not exhibit a simple shift in the distribution between the two specified periods. Analysis of the Generalized Extreme Value distribution parameters (location, scale and shape) suggests that temperature and precipitation intensity and variability increased during the observed period.
Key words: extreme climate indices, probability density function, Generalized Extreme Value distribution, climate change, Mostar (Bosnia and Herzegovina).


CITIRAJTE (Cite this article):
Popov, T., Gnjato, S., & Trbić, G. (2018). Analiza promjena ekstremnih klimatskih indeksa u Mostaru. Herald, 22, 79‒102. doi:10.7251/HER2218079P
Popov, T., Gnjato, S., & Trbić, G. (2018). Analysis of Changes in Extreme Climate Indices in Mostar. Herald, 22, 79‒102. doi:10.7251/HER2218079P


Autor za korespondenciju: Tatjana Popov, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org
Corresponding author: Tatjana Popov, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org