Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 551.508.77:551.582(497.6)
DOI 10.7251/HER1923073P
DOWNLOAD .pdf


Tatjana Popov, Slobodan Gnjato i Goran Trbić
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: U radu se analiziraju promjene učestalosti pojave ekstremnih temperaturnih i ekstremnih padavinskih mjeseci u regionu Istočne Hercegovine u periodu 1961−2016. godine. Ekstremni temperaturni i padavinski mjeseci definisani su kao mjeseci sa temperaturama i padavinama ispod/iznad dugogodišnjeg 10./90. percentila. Dobijeni rezultati pokazuju da je 77 % ekstremno hladnih mjeseci zabilježeno u periodu 1961−1990.
godine, a 67 % ekstremno toplih mjeseci u periodu 1991−2016. godine. To ukazuje da je na istraživanom području prisutna tendencija zagrijavanja. Za razliku od temperature, promjene padavina nisu jednoobrazne niti znatno izražene. Uočene promjene u pojavi ekstremnih temperaturnih i ekstremnih padavinskih mjeseci snažno će uticati na prirodne i socio-ekonomske sisteme. S obzirom na navedeno, neophodno je implementirati efikasne strategije ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promjene.
Ključne riječi: ekstremni temperaturni i padavinski mjeseci, prag 10. i 90. percentila, klimatske promjene, Istočna Hercegovina.


 

EXTREME TEMPERATURE AND PRECIPITATION MONTHS IN THE EAST HERZEGOVINA REGION

 

Tatjana Popov, Slobodan Gnjato and Goran Trbić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The paper analyses changes in the occurrence of extreme temperature and extreme precipitation months over the East Herzegovina region during the period 1961−2016. Extreme temperature and precipitation months are defined as months with temperature and precipitation below/above the long-term 10th/90th percentile. The obtained results showed that 77 % of the extremely cold months was registered in the period 1961−1990, whereas the 67 % of the extremely warm months occurred in the period 1991−2016. This indicates that a warming tendency is present over the study area.
Unlike the temperature, changes in extreme precipitation months were not uniform and so much prominent. The observed changes in the occurrence of extreme temperature and precipitation months will have a strong impact on both natural and socio-economic systems. Given the stated, implementation of efficient adaptation and mitigation strategies will certainly be necessary.
Key words: extreme temperature and precipitation months, threshold of 10th and 90th percentile, climate change, East Herzegovina region.


CITIRAJTE (Cite this article):
Popov, T., Gnjato, S., & Trbić, G. (2019). Ekstremni temperaturni i padavinski mjeseci u Istočnoj Hercegovini. Herald, 23, 73‒94. doi:10.7251/HER1923073P
Popov, T., Gnjato, S., & Trbić, G. (2019). Extreme Temperature and Precipitation Months in the East Herzegovina Region. Herald, 23, 73‒94. doi:10.7251/HER1923073P


Autor za korespondenciju: Tatjana Popov, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org
Corresponding author: Tatjana Popov, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org