Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 551.524(497.6Мостар)
DOI 10.7251/HER2117107P
DOWNLOAD


Татјана Попов, Слободан Гњато и Горан Трбић
Универзитет у Бањој Луци, Природно‒математички факултет, Република Српска

 

Сажетак: У раду су анализирани трендови индекса екстремних температура у Босни и Херцеговини. Дневне минималне и максималне температуре у периоду 1961‒2016. године са метеоролошке станице Мостар (који је изабран за студију случаја) коришћене су за израчунавање 18 индекса употребом RClimDex (1.0) софтвера. Максималне и минималне температуре показују тенденцију раста током цијеле године. Позитивни трендови топлих температурних индекса израженији су од опадајућих трендова хладних температурних индекса. Међутим, оба тренда указују да је на овом подручју присутно загријавање климатског система. Осмотрени трендови најизраженији су у сезони љето, затим у сезонама прољеће и зима. Утврђена је значајна позитивна/негативна корелација између Источно-атлантске осцилације и топлих/хладних температурних индекса током цијеле године. Зимске и прољећне температуре такође су повезане са Сјеверно-атлантском и Арктичком осцилацијом, респективно.
Кључне ријечи: екстремне температуре, индекси, тренд, климатске промјене, Мостар (Босна и Херцеговина).


 

TRENDS IN EXTREME TEMPERATURE INDICES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: A CASE STUDY OF MOSTAR

 

Tatjana Popov, Slobodan Gnjato and Goran Trbić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Republic of Srpska

 

Аbstract: The study analyzes trends in extreme temperature indices in Bosnia and Herzegovina. Daily minimum and maximum temperatures during the 1961–2016 periods from Mostar meteorological station (which was chosen as a case study area) were used for calculation of 18 indices in the RClimDex (1.0) software. The maximum and minimum temperatures displayed a warming tendency throughout the year. The positive trends in warm temperature indices were stronger than the downward trends in cold temperature indices. However, both trends indicate that the climate system
warming is present. The observed trends were most prominent in summer, then in spring and winter. The significant positive/negative correlation between East-Atlantic pattern and warm/cold temperature indices was determined throughout the year. Winter and spring temperatures were also related to the North Atlantic Oscillation and Arctic Oscillation, respectively.
Key words: extreme temperatures, indices, trend, climate change, Mostar (Bosnia and Herzegovina).


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Попов, Т., Гњато, С., & Трбић, Г. (2017). Трендови индекса екстремних температура у Босни и Херцеговини ‒ примјер Мостара. Herald, 21, 107−132. doi:10.7251/HER2117107P
Popov, T., Gnjato, S., & Trbić, G. (2017). Trends in Extreme Temperature Indices in Bosnia and Herzegovina: A Case Study of Mostar. Herald, 21, 107−132. doi:10.7251/HER2117107P


Аутор за кореспонденцију: Татјана Попов, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Mладена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org
Corresponding author: Tatjana Popov, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: tatjana.popov@pmf.unibl.org